Postać kliniczna nowotworów wywołanych oddziaływaniem czynników występujących w miejscu pracy jest zazwyczaj taka sama jak postać kliniczna nowotworów wywołanych innymi czynnikami narażenia. W rzeczywistości zazwyczaj nie można ustalić konkretnej przyczyny lub przyczyn wystąpienia danego nowotworu. Wszystkie nowotwory tego samego rodzaju leczy się w taki sam sposób.

Niektóre nowotwory są jednak wywoływane głównie czynnikami występującymi w miejscu pracy. Na przykład międzybłoniak (nowotwór komórek mezotelialnych, tworzących opłucną, otrzewną oraz osierdzie) jest w większości przypadków spowodowany narażeniem na oddziaływanie azbestu. Jeżeli chodzi o inne rodzaje nowotworów, w szczególności raka płuc, wcześniejsze lub jednoczesne wystąpienie powiązanych z nim chorób, takich jak krzemica wywołana wdychaniem krzemionki krystalicznej lub azbestoza (zwłóknienie płuc) wywołana wdychaniem azbestu świadczy o tym, że nowotwór wykształcił się wskutek wcześniejszego narażenia na oddziaływanie krzemionki lub azbestu.

W Unii Europejskiej osobom, które zachorowały na raka wskutek narażenia na czynniki ryzyka występujące w miejscu pracy, może przysługiwać odszkodowanie. Jeżeli istnieje podejrzenie, że dany nowotwór został spowodowany czynnikami występującymi w miejscu pracy, należy poinformować o tym fakcie lekarza i poddać się szczegółowym badaniom lekarskim pod tym kątem, co w stosownych przypadkach zwiększy szansę uzyskania odszkodowania, o ile lekarz przedstawi stosowne dowody medyczne zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w przepisach krajowych.