Najlepszym rozwiązaniem jest bieżące zasięganie informacji na ten temat z wiarygodnych źródeł, np. właściwych organów ds. zdrowia.

Człowiek jest narażony na oddziaływanie tysięcy różnych substancji chemicznych w trakcie swojego życia. Niektóre z nich mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Obywatele Unii Europejskiej będą narażeni na oddziaływanie tylko niektórych z nich na poziomie, który daje realne podstawy do obaw.

W jaki sposób można dowiedzieć się, które czynniki narażenia powinny stanowić źródło obaw? Na przykład istnieją obawy związane z narażeniem na oddziaływanie ftalanów występujących w tworzywach sztucznych. Kwestia ta była przedmiotem ożywionej debaty w środkach masowego przekazu; narażenie na oddziaływanie ftalanów nie zostało jednak uznane za czynnik zwiększający ryzyko zachorowania na raka w monografii opracowanej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Ponadto w Unii Europejskiej istnieją procedury zapewniające możliwość oceny substancji chemicznych lub innych substancji, identyfikowania tych spośród nich, które powodują lub mogą powodować zachorowania na raka u ludzi, oraz uregulowania kwestii związanych z poziomem narażenia na oddziaływanie tych substancji. Aby ustalić, czy dana substancja przyczynia się do zachorowania na raka, wszystkie zgromadzone dowody naukowe muszą zostać ocenione przez ekspertów w ramach bezpośrednich badań. Unia Europejska podejmuje istotne wysiłki na rzecz ochrony zdrowia człowieka i środowiska przed wpływem potencjalnie rakotwórczych substancji.