W przypadku większości rakotwórczych substancji chemicznych występujących w środowisku najskuteczniejszymi środkami nie są indywidualne działania tylko regulacje i działania podejmowane na szczeblu poszczególnych społeczności, przyczyniające się do ograniczenia ilości lub wyeliminowania tych substancji. Istotna jest jednak wiedza na oddziaływanie jakich substancji jest się narażonym – umożliwi to podejmowanie świadomych decyzji w kwestii własnego zdrowia. Poniżej przedstawiono szereg przykładów działań, jakie może podjąć osoba fizyczna:

  • można sprawić, że dom i jego bezpośrednie otoczenie będzie wolne od dymu tytoniowego dzięki zakazaniu innym osobom palenia w pomieszczeniach lub w pojazdach;
  • należy zwracać uwagę na substancje chemiczne występujące w produktach nabywanych do użytku prywatnego; należy zapoznać się z instrukcjami bezpiecznego i prawidłowego sposobu korzystania z tych produktów, jeżeli są dostępne, i ściśle ich przestrzegać;
  • w przypadku konieczności usunięcia azbestu, nie można robić tego samodzielnie – należy skorzystać z usług profesjonalnego wykonawcy, przy czym nie wolno dopuścić do tego, by jakiekolwiek odpady powstałe w trakcie usuwania azbestu trafiły do środowiska;
  • korzystanie z chemikaliów wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub korzystanie z nich na zewnątrz;
  • dążenie do ograniczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach dzięki zapewnieniu odpowiedniej wentylacji. Korzystanie z energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego (urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne itp.) oraz ograniczanie spalania substancji organicznych, takich jak drewno lub odpady przydomowe/ogrodowe na otwartej przestrzeni, aby ograniczyć poziom zanieczyszczenia powietrza;
  • działania indywidualne (ograniczanie korzystania z samochodów i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania lub korzystanie z rowerów lub środków transportu publicznego) również mogą przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza;
  • odpowiednie utylizowanie środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym (np. pestycydów, farb) lub produktów leczniczych oraz ograniczenie liczby wytwarzanych odpadów może przyczynić się do obniżenia poziomu zanieczyszczenia wody pitnej i gleby;
  • podejmowanie działań na rzecz zwiększania świadomości publicznej może również przyczynić się do poprawy stanu środowiska dzięki zachęcaniu społeczeństwa lub członków danej społeczności do większej aktywności w tym obszarze.