Informacje o kodeksie

Europejski kodeks walki z rakiem jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu informowanie obywateli o działaniach, które mogą podjąć w odniesieniu siebie lub swojej rodziny, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Obecne czwarte wydanie składa się z dwunastu zaleceń, do których większość ludzi może się stosować bez jakichkolwiek specjalnych umiejętności lub porad. Im więcej zaleceń będą oni przestrzegać, tym mniejsze będzie ryzyko, że zachorują na raka. Szacuje się, że prawie połowy wszystkich zgonów z powodu raka w Europie można by uniknąć, gdyby każdy stosował się do tych zaleceń.

Czwarte wydanie kodeksu zostało opublikowane na tej stronie internetowej, razem z Pytaniami i Odpowiedziami, które dostarczają dodatkowych informacji na temat każdego zalecenia i powiązanych z nim aspektów profilaktyki raka. Wyjaśniają one ryzyko, którego dotyczy każde z zaleceń, i zawierają więcej szczegółowych informacji tłumaczących, jak ludzie mogą chronić siebie i swoje rodziny.

Pierwsze wydanie kodeksu zostało opublikowane w 1987 r. Czwarte wydanie zostało przygotowane w latach 2012-2013 przez specjalistów, naukowców i innych ekspertów w dziedzinie nowotworów z całej Unii Europejskiej w ramach projektu koordynowanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem – przy wsparciu finansowym z programu UE w dziedzinie zdrowia. Przy formułowaniu zaleceń eksperci uwzględnili najnowsze dostępne dowody naukowe. Wszyscy eksperci, którzy brali udział w przygotowaniu czwartego wydania kodeksu, zostali poproszeni, by pracowali w sposób niezależny i kierowali się wyłącznie swoim zdaniem, a nie stanowiskiem jakiejś organizacji lub instytucji. Eksperci zostali także poproszeni o zgłoszenie wszelkich rzeczywistych lub domniemanych interesów związanych z tym tematem.

Eksperci współpracowali przez dwa latach w ramach interdyscyplinarnego projektu, w którym odpowiednie dowody były zbierane i weryfikowane w grupach roboczych. W zakresie identyfikacji i analizy odpowiednich dowodów grupy robocze uzyskały wsparcie naukowe i techniczne ze strony grupy epidemiologów posiadających doświadczenie w systematycznym przeglądzie literatury naukowej. Uzasadnienie zaleceń zawartych w kodeksie i odnośne dowody zamieszczono w artykułach naukowych napisanych przez grupy robocze.

Biorąc pod uwagę fakt, że docelowym odbiorcą będzie ogół społeczeństwa, treść zaleceń została uzgodniona przez grupy robocze we współpracy z ekspertami w dziedzinie badań behawioralnych i komunikacji oraz dwoma głównymi badaczami projektu. Ogólny niezależny nadzór naukowy oraz ostateczne zatwierdzenie zaleceń należało do Komitetu Naukowego składającego się z doświadczonych naukowców i wybitnych specjalistów w profilaktyce nowotworów w Europie. Sekretariat naukowy projektu w Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem był prowadzony wspólnie przez dwóch głównych badaczy.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees