Palenie jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do nierówności w zdrowiu w większości państw o wysokim dochodzie. Palenie jest bardziej powszechne w grupach defaworyzowanych na całym świecie, w tym wśród osób zajmujących niskie stanowiska, o niskim poziomie wykształcenia lub dochodu, wśród bezrobotnych i samotnych rodziców. Istnieją inne grupy ludności, które mogą być szczególnie wrażliwe, takie jak bezdomni, osoby z problemami psychicznymi i więźniowie. W niektórych państwach wśród mniejszości etnicznych mogą wystąpić wysokie wskaźniki użycia tytoniu.

Istotne jest podjęcie specjalnych starań, aby interwencje na rzecz ograniczenia użycia tytoniu objęły słabsze grupy społeczne o wysokim wskaźniku użycia tytoniu.