Tak. Używanie tytoniu jest najczęstszą przyczyną raka i można jej uniknąć. Nie istnieje bezpieczny sposób używania tytoniu, a palenie stanowi najbardziej niebezpieczną formę jego użycia z uwagi na największe ryzyko zachorowania na raka wynikające ze spalania tytoniu lub dymu tytoniowego, ponieważ podczas procesu spalania powstają najbardziej toksyczne substancje, w tym substancje rakotwórcze. Tytoń powoduje różne rodzaje raka, zwłaszcza w przypadku palenia. Dym tytoniowy powoduje także raka u osób niepalących, które wdychają dym tytoniowy palaczy, oraz u dzieci palaczy.

W porównaniu z osobami niepalącymi ryzyko zachorowania na raka płuc jest 20–25 razy większe w przypadku palących mężczyzn i kobiet. Ryzyko to wzrasta wraz ze wzrostem liczby lat palenia oraz liczby wypalanych dziennie papierosów, a także zależy od wieku, w którym zaczęło się palić papierosy. W Europie palenie powoduje szacunkowo 82% przypadków raka płuc. Odsetek różnych rodzajów raka, którym można zapobiec dzięki unikaniu palenia, przedstawiono w nawiasach na rys. 2.

Rys. 2: Rodzaje raka wywołane przez dym tytoniowy oraz, jeżeli nie wskazano inaczej, inne formy używania tytoniu lub wdychanie wtórnego dymu tytoniowego. Liczby podane w nawiasach oznaczają odsetek zachorowań na raka wywołanych paleniem tytoniu, obliczony na podstawie powszechności palenia w państwach europejskich.

Źródło: © iStockphoto.com (Wartości podane w nawiasach zaczerpnięto z badania przeprowadzonego w Europie przez Agudo i współpracowników z 2012 r.).

Palenie tytoniu to ustalona przyczyna każdego rodzaju raka wskazanego na rys. 2. Ponadto na podstawie spójnych dowodów uzyskanych w badaniach z udziałem ludzi Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów na to, że palenie tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi (o 10–30%). Ponadto nie ma wystarczających dowodów na to, że wtórny dym tytoniowy zwiększa ryzyko zachorowania na raka krtani i gardła. W tym kontekście termin „niewystarczające dowody” oznacza, że palenie tytoniu może spowodować raka piersi oraz że wdychanie wtórnego dymu tytoniowego może spowodować raka krtani i gardła.