Да. Употребата на тютюн е основната причина за рак и тя може да се избегне. Не съществува безопасен начин на употреба на тютюн, а тютюнопушенето е най-опасният от всички, тъй като най-голям риск от рак се поражда от изгарянето на тютюна или тютюневия дим, тъй като по-голямата част от токсичните вещества, включително канцерогените, се образуват по време на процеса на горене.

Тютюнът, особено в случай че се пуши, причинява различни видове рак. Тютюнопушенето причинява също рак при непушачи, които вдишват тютюнев дим от пушачи, и при деца, чиито родители са пушачи.

Рискът от рак на белите дробове при мъжете и жените, които пушат, е 20—25 пъти по-голям, отколкото при тези, които не пушат. Рискът се увеличава с увеличаване на броя на годините, през които пушите, с увеличаване на броя на изпушените цигари на ден и колко млади сте били, когато сте започнали да пушите. В Европа тютюнопушенето причинява приблизително 82 % от случаите на рак на белите дробове. В скобите на фигура 2 е посочен процентът на различните видове ракови заболявания, които могат да бъдат предотвратени, като се избягва тютюнопушенето.

Фигура 2: Ракови заболявания, причинени от тютюнопушенето и когато е посочено друго, други форми на употребата на тютюн или вдишването на вторичен тютюнев дим. Числата в скобите указват процента на раковите заболявания, причинени от тютюнопушене, изчислен съгласно разпространението на тютюнопушенето в Европейските държави.

Източник: © iStockphoto.com (Стойностите в скобите са получени от проучване, проведено в Европа от Agudo и сътрудници, публикувано през 2012 г.).

Тютюнопушенето е установената причина за всяко от посочените на фигура 2 ракови заболявания. Освен това, като се основава на непротиворечиви доказателства от проучванията при хора, Международната агенция за изследване на рака (IARC) достига до заключението, че има ограничени данни, че тютюнопушенето увеличава риска от рак на гърдата (с 10 до 30 %). Освен това има ограничени данни, че вторичният тютюнев дим увеличава риска от рак на ларинкса и фаринкса. В този контекст „ограничени данни“ означава, че тютюнопушенето може да причини рак на гърдата и че вдишването на вторичен тютюнев дим може да причини рак на ларинкса и фаринкса.