Не. Малката част от раковите заболявания при средностатистическото европейско население, които могат да са в резултат на облъчване, вероятно 1—2 %, се дължат на най-големите източници на облъчване на населението, а именно диагностичните медицински прегледи и източниците на естествен радиационен фонд, главно на радон.

Някои изкуствени източници на радиация, като например производството на ядрена енергия или транспортирането и обезвреждането на ядрени отпадъци, или аварии, включващи радиоактивен материал, се възприемат като заплаха и привличат вниманието на медиите. В по-голямата част от ситуациите съчетанието от добър регулаторен контрол над радиацията и радиоактивните материали, добрата клинична преценка в медицински контекст и достатъчното внимание към радона в закрити помещения може да поддържа облъчването и свързаните с него рискове от ракови заболявания на много ниско ниво. Промишленото използване на радиацията и на радиоактивните източници се регулира от строги разпоредби. При нормални условия на експлоатация средното облъчване на обществото от тези източници е много слабо. В ядрени обекти, в които са налични радиоактивни материали, трябва да са въведени разпоредби и мерки за безопасност и планове за действие в извънредни ситуации, включително разпоредби и мерки за информиране и защита на живеещите в близост хора.

Фигура 4: Източници на радиация

sources-of-radiation

Източник: Адаптирано със съгласието на ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission&section=protection, справката е направена на 10 март 2014 г.