Радиацията е енергия под формата на вълни или частици. Тя може да бъде разделена на два основни вида: йонизиращо и нейонизиращо лъчение. Радиация, която има достатъчно енергия, за да разкъса химични връзки и да създава йони, се нарича „йонизиращо лъчение“. Като уврежда ДНК на дадена клетка, то може да доведе до мутации, които ако се предават чрез нови поколения клетки, в крайна сметка могат да доведат до рак или други вредни последици за здравето. Йонизиращото лъчение може да бъде под формата на частици, като например алфа-частици или неутрони, или под формата на лъчи, като например гама-лъчи или рентгенови лъчи.

Всички ние сме изложени на различно количество йонизиращо лъчение от различни източници, които са както естествени (космически или наземни), така и създадени от човека (напр. за медицински цели, ядрена енергия, замърсяване от тестване на ядрени оръжия преди много години). Йонизиращото лъчение се използва за диагностициране и лечение на заболявания. Количеството йонизиращо лъчение, на което сте изложени, зависи от различни аспекти на живота ви, например къде живеете, дали сте получили лъчението като част от медицинска процедура и дали работата ви е свързана с радиационно облъчване; по-долу са описани типичните радиационни облъчвания.

Оптичното лъчение включва лъчение във видимия спектър, инфрачервено лъчение и ултравиолетово (UV) лъчение. UV лъчението може да увреди живите клетки и да причини рак на кожата.

Нейонизиращото лъчение не разполага с достатъчно енергия, за да увреди ДНК по начина, по който го прави йонизиращото лъчение, но прехвърля енергията към тъкани или материи, например чрез нагряване. По този начин работят микровълновите печки. Нейонизиращото лъчение е съставено от електрически и магнитни полета, например микровълни и радиовълни, както и нискочестотни полета, генерирани от електрически уреди и електропроводи.

Фигура 1: Електромагнитният спектър

Източник: Препечатано от Европейска комисия, Генерална дирекция „Изследвания“, Европейски общности, 2005 г. Health and Electromagnetic Fields: EU-funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health. [Здраве и електромагнитни полета: Финансирано от ЕС изследване на въздействието на електромагнитните полета и мобилните телефони върху здравето] © Европейски общности, 2005 г.