По-голямата част от въведените от човека приложения на радиацията се контролират посредством законодателството. С тези закони обикновено се позволява употребата на радиоактивни материали единствено от упълномощени потребители. С тях се поставят строги ограничения върху потенциалното освобождаване на радиоактивни вещества в околната среда. Те също така изискват от работодателите да управляват и ограничават облъчването на своя персонал.

В здравеопазването йонизиращото лъчението обикновено се използва единствено когато някой лекар прецени, че даден пациент следва да се подложи на определена процедура, която може да включва облъчване с рентгенови лъчи за диагностика, сканиране с компютърна томография (KT), сканиране с използване на изотопи или радиотерапия. В тези ситуации лекарят може да прецени ползата за пациента от поставянето на диагнозата или ефекта от лечението, сравнени с малкия допълнителен риск от рак от облъчването. В повечето държави са налични насоки в подкрепа на тези клинични решения.

Някои естествени източници на радиация не е лесно да бъдат контролирани. Излагането ни на космическо лъчение и гама-лъчение от естествената радиоактивност в скалите и почвите се определя до голяма степен от това къде живеем. Най-важният източник на облъчване с естествена радиоактивност е радонът, който се намира в домовете ни и на работните ни места, а той може да се контролира.