Látka

Opis

Formaldehyd

Táto chemická látka, zvyčajne používaná na balzamovanie a konzervovanie ľudských pozostatkov, sa používa aj na rôzne iné účely, napríklad ako dezinfekčný prostriedok alebo na výrobu iných chemických látok.

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), ako napríklad benzo[a]pyrén

Tieto chemické látky sú produktom neúplného spaľovania a nachádzajú sa v automobilových výfukových plynoch a tabakovom dyme.

Arzén

Tento prvok je mimoriadne jedovatý pre ľudí a iné organizmy, čo vysvetľuje, prečo sa účinne používa v herbicídoch a insekticídoch.

Nikel (zlúčeniny)

Tento kovový prvok sa používa v nehrdzavejúcej oceli, magnetoch, minciach a niektorých zliatinách. Výpary sulfidu niklu (t. j. niklových zlúčenín) považuje Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) za známy ľudský karcinogén a plyn tetrakarbonyl niklu je veľmi toxický pre ľudí.

Polónium-210

Rádioaktívny prvok, ktorý je výsledkom rozkladu radónu a ktorý Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala ako ľudský karcinogén.

Berýlium

Ľahký kovový prvok, ktorý sa používa v leteckom, vo vesmírnom a v jadrovom priemysle. Pri mnohých postupoch na spracovanie priemyselného odpadu vrátane spaľovania komunálneho odpadu sa uvoľňuje berýlium, hoci hlavný zdroj emisií je spaľovanie uhlia a vykurovacieho oleja.

Šesťmocný chróm

Má rôzne použitia vrátane výroby nehrdzavejúcej ocele, konzervovania dreva, činenia kože, pigmentov vo farbách, v atramentoch a plastoch a ako antikorózne a konverzné nátery.

Kadmium

Tento chemický prvok sa používa pri výrobe batérií a pigmentov farieb.

Aromatické amíny vrátane 2-naftylamínu a 4-aminobifenylu

Používajú sa na výrobu azofarbív.

1,3-butadién

Používa sa na výrobu syntetického kaučuku.

Benzén

Dôležitá zložka benzínu, ktorá sa používa aj na výrobu určitých druhov gúm, lubrikantov, farieb, čistiacich prostriedkov, liečiv, výbušnín a pesticídov.

Vinylchlorid

Priemyselná chemická látka používaná najmä na výrobu polyméru vinylchloridu (PVC). Predtým sa používal ako inhalačné anestetikum.

Etylénoxid

Dôležitá priemyselná látka, ktorá, hoci je nebezpečná na priame použitie v domácnosti, sa používa priemyselne na výrobu mnohých spotrebiteľských výrobkov, ako sú čistiace prostriedky, zahusťovadlá, rozpúšťadlá a plasty. Čistý etylénoxid je veľmi horľavý a jedovatý plyn, ktorý nezanecháva žiadne zvyšky na predmetoch, s ktorými príde do styku, a je to dezinfekčný prostriedok, ktorý sa často používa v nemocniciach a v odvetví lekárskych zariadení na nahradenie pary pri sterilizácii nástrojov a zariadení citlivých na teplo, ako sú napríklad plastové striekačky na jedno použitie.