Fajčenie je hlavnou príčinou nerovností v oblasti zdravia vo väčšine krajín s vysokým príjmom. Fajčenie je celosvetovo bežnejšie u znevýhodnených skupín vrátane skupín s nízkou úrovňou zamestnanosti, vzdelania alebo príjmu, nezamestnaných a osamelých rodičov. Existujú ďalšie skupiny obyvateľstva, ktoré môžu byť obzvlášť náchylné, ako napríklad ľudia bez domova, osoby s problémami duševného zdravia a väzni. V určitých krajinách sa môžu vyskytovať vysoké miery užívania tabaku u etnických menšín.

Je dôležité vynakladať osobitné úsilie s cieľom zabezpečiť, aby intervencie na kontrolu tabaku zasiahli zraniteľné skupiny obyvateľstva s vysokou mierou užívania tabaku.