Áno. Užívanie tabaku je hlavnou príčinou rakoviny – a tomu možno zamedziť. Neexistuje bezpečný spôsob užívania tabaku, pričom fajčenie je najnebezpečnejší spôsob jeho užívania. Najvyššie riziko rakoviny totiž pochádza z horenia tabaku alebo tabakového dymu, keďže najtoxickejšie látky vrátane karcinogénov vznikajú počas procesu horenia. Tabak spôsobuje rôzne typy rakoviny, najmä ak sa fajčí. Tabakový dym spôsobuje rakovinu aj u nefajčiarov vdychujúcich tabakový dym fajčiarov, ako aj u detí, ktorých rodičia fajčia.

Riziko rakoviny pľúc je u fajčiarov a fajčiarok 20 až 25-krát vyššie v porovnaní s ľuďmi, ktorí nefajčia. Riziko rastie s vyšším počtom rokov fajčenia, stúpajúcim počtom cigariet vyfajčených za deň a mladším vekom začiatku fajčenia. V Európe spôsobuje fajčenie odhadom 82 % výskytu rakoviny pľúc. Percentuálny podiel rôznych druhov rakoviny, ktorým možno zamedziť nefajčením, je zobrazený v zátvorkách na obrázku č. 2.

Obrázok č. 2: Typy rakoviny spôsobené fajčením tabaku a, pokiaľ je uvedené inak, inými formami užívania tabaku alebo vdychovaním sekundárneho dymu. Čísla v zátvorkách označujú percentuálny podiel rakoviny spôsobený fajčením tabaku, vypočítaný s použitím prevalencie fajčenia v európskych krajinách.

Zdroj: © iStockphoto.com (hodnoty v zátvorkách boli získané zo štúdie, ktorú v Európe uskutočnil Antonio Agudo so spolupracovníkmi, správa vydaná v roku 2012).

Fajčenie tabaku je uznávanou príčinou všetkých typov rakoviny uvedených na obrázku č. 2. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) na základe komplexných dôkazov zo štúdií na ľuďoch okrem toho dospela k záveru, že existujú obmedzené dôkazy o tom, že fajčenie tabaku zvyšuje riziko rakoviny prsníka (o 10 % až 30 %). Navyše existujú obmedzené dôkazy, že sekundárny dym zvyšuje riziko rakoviny hrtana a hltana. V tejto súvislosti „obmedzené dôkazy“ znamenajú, že fajčenie tabaku môže spôsobovať rakovinu prsníka a vdychovanie sekundárneho dymu môže spôsobovať rakovinu hrtana a hltana.