Enkele van de belangrijkste chemische stoffen in het milieu in de landen van de Europese Unie zijn verontreinigende stoffen die de lucht binnen- en buitenshuis verontreinigen, waaronder alle vormen van asbest, benzeen, uitlaatgassen van dieselmotoren en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's); water- en voedselverontreinigende stoffen zoals arseen en anorganische arseenverbindingen; en persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zoals dioxinen. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft luchtverontreiniging onlangs geclassificeerd als een mix van meerdere verontreinigende stoffen die kanker kunnen veroorzaken.

Voor een aantal kankersoorten is er voldoende bewijs dat ze worden veroorzaakt door in het milieu aanwezige chemische stoffen. Longkanker, urineblaaskanker, huidkanker evenals mesotheliomen (kanker van de cellen van het mesothelium, het beschermende vlies dat de borst, de buik en ruimte rond uw hart bedekt), leukemie en lymfomen zijn de meest voorkomende soorten (figuur 1).

Figuur 1: voornaamste locaties van kankers in verband met chemische stoffen in het milieu.

cancer-sites-environment

Bron: © iStockphoto.com.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) beoordeelt permanent het potentieel van chemische en andere stoffen om bij de mens kanker te veroorzaken. Deze beoordelingen, door het IARC of door andere internationale of nationale instanties, vormen gewoonlijk de eerste stap in kankerpreventie en laten besluitvormers toe maatregelen in te voeren om de blootstelling van de mens aan bekende – of soms ook verdachte – kankerverwekkende stoffen te beperken of te voorkomen.

Andere relevante schadelijke milieufactoren waaraan mensen worden blootgesteld, zijn secundaire tabaksrook (of onvrijwillig, "passief" roken), radon en uv-straling door de zon.