12 MANIEREN OM UW RISICO OP KANKER TE VERLAGEN

Verontreinigende stoffen

Bescherm u tegen kankerverwekkende stoffen op het werk door de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften te volgen.

Er zijn in het milieu, dus ook op het werk, vele duizenden door de mens geproduceerde en natuurlijke stoffen aanwezig, waarvan er sommige kanker kunnen veroorzaken. Veel van die stoffen zijn chemische stoffen.

Minder blootstelling aan kankerverwekkende stoffen hangt af van een combinatie van overheidsacties en beleidsmaatregelen die burgers tegen schadelijke stoffen beschermen, en inspanningen en het verantwoordelijkheidsbesef van individuen om adviezen op te volgen. Om kankerverwekkende chemische stoffen op het werk, in het milieu in het algemeen of thuis te beheersen, zijn beide soorten acties nodig. Overheden moeten beleidsmaatregelen opstellen en regelgeving invoeren (bv. beschermingsgrenzen, veiligheidszones, een verbod op chemische stoffen) en de naleving ervan controleren; de productie- en andere sectoren moeten ervoor zorgen dat hun processen aan de regelgeving voldoen; en werkgevers moeten beschermingsmaatregelen voor hun werknemers nemen (bv. beschermende uitrusting). Zo bepaalt bijvoorbeeld Europese Richtlijn 2004/37/EG 4 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk dat de werkgever geregeld het risico van blootstelling aan carcinogene agentia moet beoordelen en beheren om blootstelling van de werknemers te voorkomen; dat hij desgevraagd aan de bevoegde instantie informatie moet verstrekken over het aantal blootgestelde werknemers, de beschikbare preventieve maatregelen enz.; en dat hij de werknemers moet inlichten bij gevallen van abnormale blootstelling.

Individuen kunnen ook aan een gezondere omgeving bijdragen, bijvoorbeeld door minder vaak de auto te nemen en zo de luchtkwaliteit te helpen verbeteren. Als aanbeveling aan individuele personen om kanker te voorkomen, is het van essentieel belang dat ze de gezondheids- en veiligheidsinstructies op het werk opvolgen.

Andere belangrijke punten zijn: i) beroepsgebonden kankers zijn te voorkomen. Dit benadrukt dat de bescherming van de werknemers van cruciaal belang is en door de werknemers moet worden onderschreven en gevraagd; ii) er is veel regelgeving ingevoerd die de blootstelling aan veel kankerverwekkende stoffen heeft verkleind, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering.