Doorgaans wel, omdat kankerverwekkende stoffen op het werk vermijdbare risico's zijn en bijgevolg bestaat de meest succesvolle vorm van preventie erin het gebruik of de aanmaak van deze stoffen op het werk te vermijden door bijvoorbeeld alternatieve technologieën of stoffen te gebruiken. Voor dit soort interventie is het vaak noodzakelijk dat de overheid regelgevend toezicht invoert. Tegenwoordig is er in alle landen van de Europese Unie wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen die aan werkgevers en werknemers verplichtingen oplegt – m.a.w. het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om de veiligheidsregels op het werk na te leven. Hierdoor is de blootstelling aan vele kankerverwekkende stoffen op het werk gedaald.

Dus waarom slechts "doorgaans wel"?

Wetgeving alleen beschermt niet; de beschermingsmaatregelen moeten worden toegepast en de werknemers moeten de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften naleven. Dit is de reden waarom er permanent toezicht op de naleving van de beschermingsrichtsnoeren moet zijn. Controle op de werkplek zorgt ervoor dat de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen door inademing van gevaarlijke stoffen in de lucht, door huidcontact of inslikken tot een minimum wordt beperkt. De essentiële maatregelen (zie figuur 3) die gewoonlijk door een arbeidshygiënist worden uitgevoerd, zijn:

  • de processen inspecteren waarbij de stoffen worden gebruikt of kunnen worden gegenereerd;
  • ervoor zorgen dat veilige operationele procedures worden gehanteerd;
  • de gehalten in de lucht meten;
  • garanderen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen geschikt zijn (bv. handschoenen, veiligheidsbril, beschermende kledij enz.) en correct worden gebruikt en onderhouden;
  • een goede persoonlijke hygiëne garanderen;
  • desgevallend de blootstelling aan chemische stoffen van de werknemers meten (biomonitoring) en registratie-, kennisgevings- en herzieningsprocessen opstarten en blijven uitvoeren.

Figuur 3: traditionele hiërarchie van blootstellingsbeheersingspraktijken

exposure-control-patrices

Bron: overgenomen met toestemming van het National Institute of Occupational Safety and Health/Centers for Disease Control and Prevention "Control Banding Safety and Health" Web Topic Page, www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html