Enamiku keskkonna vähki tekitavate ainete suhtes on tõhusaimad meetmed pigem ainete vähendamisele või kõrvaldamisele suunatud eeskirjad ja kogukondlikud tegevused, mitte isiklik tegevus. Ent tähtis on teada, millega esineb kokkupuudet, sest siis saab teadlikult teha enda tervist mõjutavaid otsuseid. Isikliku sekkumise näited on järgmised:

  • oma kodu ja vahetu ümbruse saab muuta suitsuvabaks keelates teistel suitsetada siseruumides või sõiduvahendites;
  • isiklikuks kasutamiseks ostetud toodete kohta tuleb teada, mis kemikaale neis on; olemasolevad ohutuse ja õige kasutamise juhendid tuleb läbi lugeda ning järgida antud suuniseid hoolikalt.
  • Kõrvaldamist vajavat asbesti ei tohi ise kõrvaldada, vaid selleks tuleb palgata lepinguline kutseline töövõtja. Asbesti kõrvaldamise jäätmetega ei tohi reostada ümbritsevat keskkonda.
  • Kemikaalide kasutamisel tuleks piirduda vaid hästi ventileeritavate ruumidega või kasutada neid väljas.
  • Siseõhu saastatust saab vähendada, kui tagada piisav ventilatsioon. Õhusaaste vähendamiseks saab kasutada energiatõhusaid majapidamisseadmeid (küte, jahutus jm) ning vältida orgaanilise aine, nt puidu ja õue- või aiaprahi, lahtisel tulel põletamist.
  • Isikliku käitumisega (nt autosõidu vähendamine ja asjakohane autohooldus, jalgratta või ühistranspordi kasutamine) võib soodustada õhusaaste vähenemist.
  • Joogivee ja pinnase saastumist saab vähendada majapidamiskemikaalide (nt pestitsiidid, värvid) või ravimijäätmete asjakohase käitluse ning jäätmekoguse vähendamisega.
  • Tervislikumat keskkonda saab edendada ka üldsuse teadlikkuse parandamise kaudu, millega võivad kaasneda üldsuse või kogukonna meetmed.