12 VIISI VÄHENDADA ISIKLIKKU VÄHIRISKI

Keskkonna tubakasuits

icon-tobacco Muutke oma kodu suitsuvabaks. Toetage suitsuvaba poliitikat oma töökohas.

Kokkupuudet keskkonna tubakasuitsuga tööl ja kodus seostatakse välditavate haiguste, sealhulgas vähiga. Ülevaade tubaka tarbimise ja keskkonna tubakasuitsu sissehingamise kahjulikest tervisemõjudest on joonisel 1.

Sageli puututakse keskkonna tubakasuitsuga kokku kodus. Elamutes suitsetamise keeldu on Euroopas kehtestatud erineval määral. Suitsuvabade kodude arv varieerub riigiti 31%st rohkem kui 90%ni. On soovitav, et suitsetajad kaitseksid teisi inimesi senisest enam keskkonna tubakasuitsu eest ja et mittesuitsetajad keelaksid suitsetamise oma kodudes ja autodes.

Nendes Euroopa riikides, kus suitsetamine töökohal on endiselt lubatud, on suitsetamisvastase poliitika vastuvõtmine (nagu on märgitud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artiklis 8) parim viis tagamaks, et kõiki töötavaid kodanikke kaitstakse keskkonna tubakasuitsu eest võrdselt ja täielikult. Nõukogu 30. novembri 2009. aasta soovituses suitsuvaba keskkonna kohta, mis põhines tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni artiklil 8, kutsuti liikmesriike üles kehtestama suitsuvaba keskkond sisetingimustes asuvates avalikes ja töökohtades ning ühistranspordis. Suitsetamiskeelu ulatus ja rakendamine on riigiti erinev.

Joonis 1. Tubaka tarbimise ja keskkonna tubakasuitsuga põhjuslikult seotud tervisemõjud

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Allikas: The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, with permission from the U.S. Department of Health and Human Services, 2014. Kohandatud U.S. Department of Health and Human Services (USA tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeeriumi) loal.