Ano. Pracoviště přímo ovlivňuje zdraví a pohodu pracovníků a následně i jejich rodin, okolí a společnosti, a nabízí tedy ideální prostředí a infrastrukturu pro prosazování opatření za účelem prevence a podpory zdraví u velkých populací, včetně ukončení kouření, zvýšení pohybové aktivityzdravého stravování. Zdraví a pohodu lidí v práci může zlepšit spojené úsilí zaměstnavatelů, zaměstnanců a společnosti jako celku v podobě programů ochrany zdraví při práci nebo podpory zdravého životního stylu a větší zapojení pracovníků do utváření pracovního prostředí.