Nejlepší je průběžně se informovat prostřednictvím spolehlivých zdrojů informací, jako jsou příslušné zdravotnické orgány.

Za určitých okolností se v blízkosti průmyslových zařízení (např. spaloven, míst, která slouží k likvidaci odpadů, nebo zpracovatelských závodů) může expozice různým látkám, například látkám znečišťujícím ovzduší, zvýšit, občas i nad přijatelné meze. Kromě toho vzbuzují často obavy zprávy ve sdělovacích prostředcích o nálezech potenciálně toxických chemických látek ve vodě, potravinách, půdě nebo ovzduší a tzv. „ohniscích rakoviny“ (izolované oblasti s vysokým výskytem rakoviny). V posledních letech však v Evropské unii nastalo velmi málo situací, kdy expozice toxickým chemickým látkám souvisela s odpovídajícím zvýšením výskytu rakoviny. Na minimalizaci a kontrolu expozice obecné populace vyvolanou zařízeními, která způsobují znečištění, by se nicméně mělo vynaložit veškeré úsilí.

Znečištění ovzduší může také být vysoké v oblastech s hustou dopravou. Mají-li být lidé v menší míře vystaveni znečištění ovzduší, je zapotřebí společný postup společnosti a vlád. I když o regulaci musí rozhodnout, zavést ji a sledovat a alternativy k využívání automobilů k soukromým účelům poskytnout vláda, může k omezení dopravy přispět každý jednotlivec využíváním veřejné dopravy, spolujízdy nebo jízdních kol.