Ano. V některých pracovních prostředích nebo v průběhu pracovního života může být člověk současně či po sobě vystaven v souvislosti s prací několika rakovinotvorným látkám. V tomto směru jsou typické tyto kombinace: radon nebo arsenkrystalický křemen; azbestpolycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) či chrom a sloučeniny niklu.

Riziko spojené s rakovinotvornými látkami na pracovišti často výrazně zvyšuje kouření. Například riziko vzniku rakoviny plic u kuřáků, kteří pracují s azbestem, je mnohem vyšší než u nekuřáků, přičemž kouření je zde větším rizikovým faktorem než azbest.