O kodexu

Evropský kodex proti rakovině je iniciativou Evropské komise, která má informovat občany o krocích, jež mohou podniknout za účelem snížení rizika výskytu rakoviny u sebe nebo své rodiny. Současné čtvrté vydání obsahuje dvanáct doporučení, kterými se většina jednotlivců může řídit bez zvláštních dovedností nebo rad. Čím více doporučení budou dodržovat, tím nižší u nich bude riziko výskytu rakoviny. Odhaduje se, že téměř polovině veškerých úmrtí v Evropě způsobených rakovinou by bylo možné předejít, pokud by všichni dodržovali daná doporučení.

Na této internetové stránce je zveřejněno čtvrté vydání kodexu spolu s Otázkami a Odpověďmi, které poskytují další informace ke každému doporučení a souvisejícím aspektům prevence rakoviny. Vysvětlují rizika vzniku rakoviny, kterými se zabývají jednotlivá doporučení, a uvádějí podrobnější informace o tom, jak mohou jednotlivci chránit sebe a svou rodinu.

První vydání kodexu bylo zveřejněno v roce 1987. Čtvrté vydání připravili v letech 2012–2013 specialisté, vědci a další odborníci v oblasti rakoviny z celé Evropské unie v rámci projektu koordinovaného Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny s finanční podporou z programu EU v oblasti zdraví. Odborníci při formulaci doporučení zohlednili nejnovější dostupné vědecké důkazy. Od všech odborníků, kteří přispěli ke čtvrtému vydání kodexu, se vyžadovalo, aby pracovali samostatně a řídili se pouze svými odbornými stanovisky, nikoli postojem určité organizace či instituce. Odborníci byli také požádáni, aby uvedli jakékoli skutečné nebo vnímané zájmy související s daným předmětem.

Odborníci více než dva roky společně usilovně pracovali v několika oborech, přičemž v pracovních skupinách shromáždili a přezkoumali příslušné důkazy. Vědeckou a technickou podporu pracovním skupinám při identifikaci a analýze příslušných důkazů poskytla skupina epidemiologů, kteří mají zkušenost se systematickým přezkumem vědecké literatury. Odůvodnění doporučení uvedených v kodexu a příslušných důkazů je vysvětleno ve vědeckých článcích vypracovaných pracovními skupinami.

Na formulaci doporučení se shodly pracovní skupiny ve spolupráci s odborníky na behaviorální výzkum a komunikaci a se dvěma hlavními výzkumnými pracovníky projektu, přičemž byla zohledněna skutečnost, že cílovou skupinou je široká veřejnost. Celkový nezávislý vědecký dohled a konečné schválení doporučení zajistil vědecký výbor složený z vedoucích výzkumných pracovníků a uznávaných předních odborníků v oblasti prevence rakoviny v Evropě. Vědecký sekretariát projektu v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny společně vedli dva hlavní výzkumní pracovníci.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees