12 ZPŮSOBŮ, JAK OMEZIT RIZIKO RAKOVINY

Znečišťující látky

Na pracovišti se dodržováním pravidel bezpečnosti práce chraňte před látkami způsobujícími rakovinu.

V životním prostředí, včetně pracoviště, se nachází mnoho tisíc umělých nebo přírodních látek, z nichž některé mohou způsobovat rakovinu. V mnoha případech se jedná o chemické látky.

Omezení expozice rakovinotvorným látkám závisí na kombinaci opatření a politik vlád na ochranu svých občanů před škodlivými látkami a kroků a rozhodnutí jednotlivců dodržovat poskytnutá doporučení. Kontrola rakovinotvorných chemických látek, které se nacházejí na pracovišti, v životním prostředí obecně nebo doma, vyžaduje oba typy opatření. Vlády musí vymezit politiky, zavést předpisy (např. ochranné limity, bezpečnostní zóny, zákazy chemických látek) a sledovat jejich dodržování, výrobci nebo jiná odvětví musí přizpůsobit své procesy, aby uvedené předpisy splňovali, a zaměstnavatelé musí zajistit ochranná opatření pro své pracovníky (např. ochranné prostředky). Například evropská směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci stanoví, že zaměstnavatel musí pravidelně posuzovat a řídit riziko expozice karcinogenům, aby zabránil expozici svých zaměstnanců, poskytovat informace o počtu vystavených zaměstnanců, preventivních opatřeních atd. a informovat zaměstnance, dojde-li k nadměrné expozici.

Ke zdravějšímu životnímu prostředí mohou přispět i jednotlivci, například budou-li pomáhat snižovat znečištění ovzduší tím, že omezí využívání automobilů. Jednotlivcům lze jako zásadní krok k prevenci rakoviny doporučit dodržování zdravotních a bezpečnostních pokynů na pracovišti.

Důležité je v tomto směru to, že: i) nádorovým onemocněním z povolání lze předcházet, z čehož vyplývá, že zásadní je ochrana pracovníků, kterou musí pracovníci podporovat a vyžadovat, ii) zavedla se řada předpisů, jež omezily expozici mnoha rakovinotvorným látkám, přestože je stále co zlepšovat.