K některým nejvýznamnějším chemickým látkám v životním prostředí v zemích Evropské unie patří látky, které znečišťují vnější i vnitřní ovzduší, včetně všech forem azbestu, benzenu, výfukových plynů dieselových motorůpolycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), látky kontaminující vodu a potraviny, jako arsen a jeho anorganické sloučeniny, a perzistentní organické znečišťující látky (POP), jako například dioxiny. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) nedávno klasifikovala znečištěné ovzduší jako směs mnoha znečišťujících látek, které mohou způsobovat rakovinu.

Pro řadu typů nádorových onemocnění existuje dostatek důkazů, že je způsobují chemické látky, které se nacházejí v životním prostředí. K nejvýznamnějším typům patří rakovina plic, močového měchýře a kůže, mezoteliom (rakovina buněk mezotelu, ochranné výstelky hrudníku, břicha a prostoru kolem srdce), leukemie a lymfomy (obrázek 1).

Obrázek 1: Hlavní místa postihovaná rakovinou v souvislosti s chemickými látkami v životním prostředí.

cancer-sites-environment

Zdroj: © iStockphoto.com.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) průběžně posuzuje, do jaké míry mohou chemické i jiné látky u člověka způsobovat rakovinu. Tato posouzení zpracovaná IARC nebo jinými mezinárodními či vnitrostátními orgány jsou obvykle prvním krokem při prevenci rakoviny a umožňují činitelům s rozhodovacími pravomocemi zavést opatření, která mají za cíl expozici člověka látkám, u nichž je znám karcinogenní účinek nebo u nichž v tomto směru panuje podezření, snížit či odstranit.

K dalším významným expozicím, k nimž v životním prostředí dochází, patří nepřímý kouř (neboli nedobrovolné nebo „pasivní“ kouření –), radonultrafialové (UV) sluneční záření.