Obvykle ano, protože rakovinotvorné látky na pracovišti představují nebezpečí, kterému se lze vyhnout, a nejúspěšnější formou prevence je proto vyhýbat se používání nebo vytváření těchto látek na pracovišti, například používáním alternativních technologií či látek. Tento typ opatření často vyžaduje zavedení regulační kontroly ze strany úřadů. Dnes mají všechny země Evropské unie právní předpisy o nebezpečných látkách, které zaměstnavatelům i zaměstnancům ukládají určité povinnosti, pracovníci tedy mají povinnost dodržovat v práci bezpečnostní pravidla. V důsledku toho se na pracovištích omezila expozice mnoha rakovinotvorným látkám.

Proč tomu tak je pouze „obvykle“?

Samotné právní předpisy nechrání; ochranná opatření se musí používat a pracovníci musí dodržovat zdravotní a bezpečnostní pokyny. Proto se musí na dodržování pokynů k ochraně průběžně dohlížet. Sledování pracoviště zajistí minimalizaci expozice rakovinotvorným látkám vdechnutím látek přítomných v ovzduší, stykem s kůží nebo požitím. Odborník odpovědný za pracovní hygienu obvykle provádí tato základní opatření (viz obrázek 3):

  • kontroluje procesy, kde se uvedené látky používají nebo při nichž mohou vznikat,
  • zajišťuje dodržování bezpečných provozních postupů,
  • měří koncentrace látek ve vzduchu,
  • zajišťuje vhodné osobní ochranné prostředky (např. rukavice, brýle, ochranný oděv atd.) a jejich správné používání a údržbu,
  • zajišťuje správnou osobní hygienu,
  • v případě potřeby měří expozici pracovníků chemickým látkám (biologické monitorování) a iniciuje a dodržuje příslušné procesy zaznamenávání, oznamování a přezkumu.

Obrázek 3: Tradiční hierarchie postupů kontroly expozice.

exposure-control-patrices

Zdroj: Se svolením Státního ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí převzato z tematické internetové stránky „Struktura kontrolních opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví“ (www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html).