Koncentrácia radónu sa meria ako množstvo radónovej rádioaktivity v každom kubickom metri vzduchu (vyjadrená ako becquerel na meter kubický; Bq/m3). V medzinárodných usmerneniach sa uvádza, že úroveň radónu by sa mala znížiť, pokiaľ je väčšia ako 100 – 300 Bq/m3.

Hoci sa radón nachádza vo väčšine budov, a to najmä v miestnostiach na prízemí a v miestnostiach bezprostredne nad alebo pod ním, v domoch v každej oblasti bude určitá úroveň radónu, väčšinou však bude nízka. Niekde však môže byť vyššia, hoci to čiastočne závisí od miestnych geologických podmienok.

Pre vašu krajinu možno existujú mapy (často dostupné online), ktoré môžete použiť, aby ste zistili, či sú domy vo vašej oblasti viac alebo menej ohrozené vysokou úrovňou radónu. Ak sa váš dom nachádza v oblasti so zvýšeným rizikom radónu, odporúčame, aby ste si v ňom dali otestovať úroveň radónu.

Obrázok č. 2: Mapovanie radónového rizika – na obrázku sú uvedené výsledky z rôznych meraní radónu v Európe.

Zdroj: Zdroj: prevzaté z Dubois G (2005). An overview of radon surveys in Europe (Prehľad prieskumov týkajúcich sa radónu v Európe). EUR 21892 EN, EC. Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie © Európske spoločenstvá, 2005

Na určenie úrovne radónu v konkrétnom dome je potrebné zmerať koncentráciu radónu vo vzduchu v interiéri. Radón sa často meria pomocou malých plastových detektorov, ktoré sú v dome umiestnené niekoľko týždňov, aby sa riadne zmerala priemerná koncentrácia radónu. V prípade väčšiny meraní je potrebné, aby sa detektory zaniesli späť do laboratória na analýzu.

Obrázok č. 3: Detektor radónu

radon detector

Zdroj: prevzaté s povolením www.ukradon.org/article.php?key=measureradon.