Zdravá telesná hmotnosť je taká, pri ktorej existuje u človeka najmenšia pravdepodobnosť ochorenia na viaceré choroby, ktoré môže spôsobiť nadmerný telesný tuk – sú to najmä niektoré typy rakoviny, ale napríklad aj choroba srdca a cukrovka. Ak je niekto príliš chudý alebo príliš tučný, môže to byť nezdravé. Mali by ste sa teda usilovať byť v zdravom rozmedzí telesnej hmotnosti. Pre jednotlivca je zložité vymedziť presnú „ideálnu“ hmotnosť, pretože by si to vyžadovalo vedomosti o množstve jeho beztukovej (najmä svalovej) hmoty – a to možno určiť len vo výskumnom laboratóriu. Odborníci preto vypracovali zdravé rozpätie, vďaka ktorému existuje istá flexibilita na zohľadnenie tejto skutočnosti. Pretože v dôsledku ukladania tuku je človek čoraz ťažší, meraním hmotnosti môžeme získať ukazovateľ podielu tuku u jednotlivca. Vzhľadom na to, že vyšší ľudia sú zvyčajne ťažší, aj keď nie sú tuční, musíme hmotnosť prispôsobiť výške (pre tých, ktorí rozumejú matematike – ide o hmotnosť v kilogramoch delenú výškou v metroch umocnenú na druhú – tento ukazovateľ sa nazýva index telesnej hmotnosti alebo BMI meraný v kg/m2). Ak máte správnu hmotnosť na svoju výšku, môžete svoju hmotnosť považovať za zdravú, pokiaľ nie ste osobitne vysoký, nízky alebo svalnatý, nízky alebo svalnatý. Použite graf, aby ste zistili, či máte zdravú hmotnosť (obrázok č. 1).

Obrázok č. 1: Kalkulačka indexu telesnej hmotnosti (BMI)

Zdroj: prevzaté od World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research (2007). Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective (Strava, výživa, fyzická aktivita a prevencia rakoviny: globálny pohľad). Washington, DC: American Institute for Cancer Research (Americký inštitút pre výskum rakoviny).

Rozpätie zdravého BMI u dospelých je 18,5 – 25 kg/m2. Ak patríte do juhoázijskej etnickej skupiny, odporúčané rozpätie BMI je len do 23 kg/m2, pretože rozloženie tuku sa u jednotlivých etnických skupín líši. V niektorých osobitných prípadoch nemusí byť BMI veľmi presný ukazovateľ celkového telesného tuku, najmä v prípade ľudí, ktorí majú veľa svalov, ako sú napríklad športovci, alebo v prípade ľudí, ktorí majú menší ako normálny objem svalov, ako napríklad starší ľudia.

Meranie pása predstavuje ďalší užitočný spôsob, ako zistiť, či niekomu hrozí zvýšené riziko zdravotných problémov v dôsledku príliš veľkého množstva tuku. Obvod pása viac ako 102 cm u mužov alebo 88 cm u žien poukazuje na veľké riziko, obvod pása menej ako 94 cm u mužov alebo 80 cm u žien predstavuje malé riziko a obvod pása medzi týmito hodnotami poukazuje na stredné riziko.

V záujme prevencie rakoviny, keďže riziko rakoviny stabilne narastá s množstvom tuku, ktorý ľudia majú, sa odporúča usilovať sa dosiahnuť najnižšiu možnú časť rozpätia zdravého BMI (alebo obvodu pása), čo sa, samozrejme, bude u rôznych ľudí líšiť v závislosti od ich telesnej stavby – takže osoba s útlou postavou sa môže usilovať o nižšiu časť rozpätia a robustnejšia (zavalitejšia) osoba sa môže usilovať o strednú alebo hornú časť rozpätia.