Nie. W przeciętnej grupie mieszkańców Europy najsilniejszym źródłom narażenia ludności na promieniowanie, a mianowicie medycznym badaniom diagnostycznym oraz promieniowaniu ze źródeł pochodzenia naturalnego, przed wszystkim promieniowaniu radonu, przypisuje się niewielki ułamek nowotworów, które mogą zostać spowodowane narażeniem na promieniowanie, wynoszący być może 1–2%.

Niektóre źródła promieniowania wynikające z działalności człowieka, takie jak produkcja energii jądrowej lub transport i składowanie odpadów jądrowych albo wypadki z udziałem materiałów promieniotwórczych, są postrzegane jako zagrożenie i przyciągają uwagę mediów. W zdecydowanej większości sytuacji dzięki połączeniu dobrej kontroli regulacyjnej promieniowania i materiałów promieniotwórczych z odpowiednią oceną kliniczną w kontekście medycznym i dobrą kontrolą radonu wewnątrz budynków narażenie na promieniowanie i powiązane z nim ryzyko zachorowania na raka można utrzymywać na bardzo niskim poziomie. Przemysłowe zastosowania promieniowania i promieniotwórczości są regulowane rygorystycznymi przepisami. W normalnych warunkach roboczych średnie narażenie ludności na promieniowanie pochodzące z tych źródeł jest bardzo małe. Obiekty jądrowe, na których terenie znajduje się materiał promieniotwórczy, mają obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa i posiadania planów działania w sytuacjach wyjątkowych, w tym środków informowania i ochrony osób mieszkających w pobliżu obiektu.

Rysunek 4: Źródła promieniowania

sources-of-radiation

Źródło: za zgodą ze strony internetowej ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fission&section=protection, data dostępu: 10 marca 2014 r.