12 NASVETOV ZA ZMANJŠANJE OGROŽENOSTI Z RAKOM

Onesnaževala

icon-tobaccoNa delovnem mestu se zaščitite pred snovmi, ki povzročajo raka, zato spoštujte navodila o varnosti in zdravju pri delu.

Obstaja na tisoče umetnih ali naravnih snovi v okolju, tudi na delovnem mestu, od katerih so lahko nekatere rakotvorne. Številne od teh snovi so kemikalije.

Zmanjšanje izpostavljenosti rakotvornim snovem je odvisno od kombinacije ukrepov in politik, ki jih sprejmejo vlade, da bi državljane zaščitile pred škodljivimi snovmi, ter ukrepov in odgovornosti posameznikov glede upoštevanja njihovih nasvetov. Za nadzor nad rakotvornimi kemičnimi snovmi na delovnem mestu, v splošnem okolju ali doma sta potrebni obe vrsti ukrepov. Vlade morajo opredeliti politike in uvesti predpise (npr. varnostne mejne vrednosti, varna območja, prepovedi kemijskih snovi) ter spremljati skladnost s temi predpisi. Proizvajalci ali druge industrije morajo prilagoditi svoje procese za uskladitev s predpisi. Delodajalci pa morajo zagotoviti zaščitne ukrepe za svoje delavce (npr. osebna varovalna oprema). V evropski Direktivi 2004/37/ES 4 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu je na primer navedeno, da mora delodajalec redno ocenjevati in upravljati tveganja izpostavljenosti rakotvornim snovem, da bi preprečil izpostavljenost delavcev, pristojnim organom na njihovo zahtevo posredovati podatke o številu izpostavljenih delavcev, preventivnih ukrepih itd. ter obveščati delavce v primeru neobičajnih izpostavljenosti.

Tudi posamezniki lahko prispevajo k bolj zdravemu okolju, na primer tako, da z manjšo uporabo avtomobilov zmanjšajo onesnaževanje zraka. Kot priporočilo posameznikom za preprečevanje raka velja, da je bistvenega pomena upoštevanje navodil za varnost in zdravje pri delu.

Druge pomembne točke so: (i) vrste raka kot posledico izpostavljenosti na delovnem mestu je mogoče preprečiti, pri čemer se poudarja, da je varstvo delavcev bistvenega pomena ter da ga mora delovna sila podpirati in zahtevati; (ii) obstajajo številni predpisi, s katerimi se je zmanjšala izpostavljenost številnim rakotvornim snovem, vendar je stanje mogoče še izboljšati.