Nogle af de vigtigste kemiske stoffer i miljøet i EU's medlemsstater er forurenende stoffer, der forurener udendørs- og indendørsluften, herunder alle former for asbest, benzen, udstødning fra dieselmotorer og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er), forurenende stoffer i vand og fødevarer, som f.eks. arsen og uorganiske arsenforbindelser, og persistente organiske miljøgifte, som f.eks. dioxiner. Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) har for nylig klassificeret luftforurening som en blanding af flere forurenende stoffer, der kan forårsage kræft.

Der findes en række kræftformer, for hvilke det er tilstrækkeligt dokumenteret, at de forårsages af kemiske stoffer, der findes i miljøet. Kræft i lunger, urinblæren og huden samt lungehindekræft (det beskyttende lag omkring brystet, maven og hjertet), leukæmi og lymfom, er de mest almindelige kræftformer (figur 1).

Figur 1: Mest udbredte kræftformer forbundet med kemiske stoffer i miljøet. cancer-sites-environment

Kilde: © iStockphoto.com.

Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) vurderer løbende kemiske og andre stoffers potentiale til at forårsage kræft hos mennesker. Sådanne vurderinger, som er foretaget af IARC eller andre internationale eller nationale myndigheder, er sædvanligvis det første skridt i indsatsen for at forebygge kræft og sætte beslutningstagere i stand til at iværksætte foranstaltninger, der kan reducere eller eliminere eksponeringen af mennesker for kendte – eller i nogle tilfælde mistænkte – kræftfremkaldende stoffer.

Andre relevante miljømæssige eksponeringer er passiv rygning, radon og ultraviolet (UV) stråling fra solen.