12 MULIGHEDER FOR AT REDUCERE DIN KRÆFTRISIKO

Forurenende stoffer

icon-pollutantBeskyt dig selv mod kræftfremkaldende stoffer og materialer på arbejdspladsen ved at følge instrukser om sundhed og sikkerhed.

Der findes tusindvis af producerede eller naturlige stoffer i miljøet, herunder på arbejdspladsen, som i nogle tilfælde kan være kræftfremkaldende. Mange af disse stoffer er kemikalier.

Hvis menneskers eksponering for kræftfremkaldende stoffer skal nedsættes, kræver det en indsats fra myndighedernes side for at fastlægge foranstaltninger og politikker, der beskytter borgerne mod sundhedsskadelige stoffer, kombineret med en indsats fra den enkelte borgers side for at følge de anbefalinger, der udstikkes. Kontrol med kræftfremkaldende kemiske stoffer på arbejdspladsen, i miljøet eller hjemme kræver begge typer indsats. Regeringer og myndigheder skal fastsætte politikker og bestemmelser (f.eks. beskyttelsesgrænser, sikkerhedszoner og forbud mod kemiske stoffer) og overvåge, at disse bestemmelser overholdes. Producenter og industrien skal skræddersy deres processer, så de overholder bestemmelserne, og arbejdsgivere skal sørge for beskyttelse af deres arbejdstagere (f.eks. beskyttelsesudstyr). I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener skal arbejdsgivere f.eks. regelmæssigt vurdere og håndtere risikoen for eksponering for kræftfremkaldende stoffer for at forebygge arbejdstagernes eksponering, efter anmodning underrette den kompetente myndighed om antallet af eksponerede arbejdstagere, forebyggende foranstaltninger osv. og informere arbejdstagerne om eventuel unormal eksponering.

Den enkelte kan bidrage til et sundere miljø ved f.eks. at hjælpe med nedbringe luftforureningen ved at bruge bilen mindre. For at forebygge kræft er det afgørende, at den enkelte følger anvisningerne for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Andre vigtige punkter omfatter: i) kræft, der skyldes eksponering på arbejdspladsen, kan forebygges, hvilket understreger, at beskyttelse af arbejdstagere er nødvendig og skal accepteres og kræves af arbejdstagerne selv, ii) der er indført mange bestemmelser, som har reduceret eksponeringen for mange kræftfremkaldende stoffer, men der er stadig plads til forbedring.