Yleensä ottaen kyllä. Syöpää aiheuttaville aineille altistuminen työssä on vältettävissä oleva vaara, jota voidaan parhaiten torjua siten, että työpaikalla vältetään kyseisten aineiden valmistusta tai käyttöä käyttämällä esimerkiksi vaihtoehtoisia tekniikoita tai aineita. Tällaiset toimet edellyttävät usein lakisääteistä viranomaisvalvontaa. Euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa on nykyisin vaarallisia aineita koskevaa lainsäädäntöä, jossa säädetään työnantajien ja työntekijöiden velvollisuuksista. Työntekijän velvollisuutena on noudattaa työpaikalla tiettyjä turvallisuussääntöjä. Tämän ansiosta työpaikoilla altistutaan nykyään aiempaa vähemmän monille syöpää aiheuttaville aineille.

Miksi sitten vastaus on ”yleensä ottaen kyllä”?

Lainsäädäntö ei sellaisenaan takaa suojaa; suojatoimenpiteet on myös toteutettava käytännössä ja työntekijöiden on noudatettava terveys- ja turvallisuusohjeita. Tämän takia on valvottava jatkuvasti, noudatetaanko suojelua koskevia suuntaviivoja. Työpaikoilla suoritettavalla valvonnalla varmistetaan, että työssä altistutaan mahdollisimman vähän syöpää aiheuttaville aineille hengitysilman, ihokontaktin tai ravinnon kautta. Työsuojeluviranomaisen päätehtäviin (katso kuva 3) kuuluu tavallisesti

  • sellaisten prosessien tarkastaminen, joissa käytetään tai joissa saattaa syntyä tiettyjä aineita
  • sen varmistaminen, että turvallisia toimintaohjeita noudatetaan
  • hengitysilmassa esiintyvien aineiden tason mittaaminen
  • sen varmistaminen, että henkilökohtaiset suojaimet (kuten suojahanskat, suojalasit, suojavaatteet ja niin edelleen) ovat asianmukaisia ja niitä myös käytetään ja huolletaan oikein
  • sen varmistaminen, että työntekijöiden henkilökohtainen hygienia on hyvä
  • tarvittaessa sen mittaaminen, missä määrin työntekijät altistuvat kemikaaleille (ympäristön biologinen seuranta), sekä asianmukaisten tallennus-, ilmoitus- ja tarkistusmenettelyjen käynnistäminen ja ylläpito.

Kuva 3: Altistumista koskevien valvontamenettelyjen tavanomainen järjestys.

exposure-control-patrices

Lähde: kopioitu Yhdysvaltain kansallisen työterveys- ja työturvallisuuslaitoksen /tautien ehkäisy- ja valvontakeskusten luvalla raportista ”Control Banding Safety and Health”, joka on luettavissa verkkosivustolla www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/default.html.