12 TAPAA VÄHENTÄÄ SYÖPÄRISKIÄ

Haitalliset aineet

icon-pollutantSuojaudu syöpää aiheuttavilta aineilta työpaikallasi noudattamalla terveys- ja turvallisuusohjeita.

Ympäristössä ja esimerkiksi työpaikoilla esiintyy tuhansia ihmisen tuottamia tai luonnossa esiintyviä aineita, jotka voivat aiheuttaa syöpää. Monet niistä ovat kemikaaleja.

Syöpää aiheuttaville aineille altistumisen vähentäminen on riippuvainen yhtäältä siitä, millaisilla toimenpiteillä ja politiikalla hallitukset suojaavat kansalaisia haitallisilta aineilta, ja toisaalta siitä, miten vastuullisesti yksittäiset henkilöt toimivat noudattaakseen ohjeita. Työpaikoilla, ympäristössä ja kotona esiintyvien syöpää aiheuttavien kemikaalien hallinta edellyttää toimia molemmilla tasoilla. Hallitusten on määriteltävä poliittiset toimet ja annettava säädökset (esimerkiksi suoja-arvoista, turva-alueista tai kemiallisten aineiden kieltämisestä) sekä valvottava kyseisten säädösten noudattamista. Valmistajien ja teollisuuden muiden toimijoiden on noudatettava prosesseissaan annettuja säädöksiä ja työnantajien on huolehdittava työntekijöidensä suojaamisesta (esimerkiksi suojavarusteilla). Esimerkiksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetussa direktiivissä 2004/37/EY säädetään, että työnantajan on arvioitava säännöllisesti vaara altistua syöpää aiheuttaville aineille ja torjuttava sitä työntekijöiden suojaamiseksi. Direktiivin mukaan työnantajan on myös annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyynnöstä tiedot altistuneiden työntekijöiden määrästä ja toteutetuista ehkäisevistä toimenpiteistä sekä tiedotettava työntekijöille mahdollisesta epätavallisesta altistumisesta.

Myös yksittäiset ihmiset voivat auttaa terveellisemmän ympäristön luomisessa esimerkiksi vähentämällä osaltaan ilmansaasteita käyttämällä vähemmän autoa. Suositusten mukaan yksittäisten ihmisten on syytä ehkäistä syöpää myös noudattamalla terveys- ja turvallisuusohjeita työpaikalla.

Myös seuraavat seikat ovat tärkeitä: i) Työperäisiä syöpiä voidaan ehkäistä, minkä takia työntekijöiden suojelu on erityisen tärkeää ja työntekijöiden pitäisi itsekin tukea ja vaatia sitä. ii) Altistumista syöpää aiheuttaville aineille on jo onnistuttu vähe

Outros aspetos importantes são: (i) os cancros de origem profissional são evitáveis, o que significa que a proteção dos trabalhadores é fundamental e deve ser apoiada e exigida pelos próprios trabalhadores; (ii) foram adotados vários regulamentos que reduziram a exposição a muitas das substâncias cancerígenas, mas há ainda margem para melhorias.