AineKirjeldus
Formaldehüüd Tavaliselt kasutatakse seda kemikaali inimsäilmete palsameerimiseks ja säilitamiseks, kuid ka paljudeks muudeks otstarveteks, näiteks desinfektsioonivahendina või muude kemikaalide valmistamisel.
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH-ühendid), nt benso(a)püreen Need kemikaalid tekivad mittetäielikul põlemisel ja neid leidub autode heitgaasides ja tubakasuitsus.
Arseen Arseen on inimeste ja muude organismide jaoks väga mürgine aine, mistõttu kasutatakse seda tulemuslikult herbitsiidides ja insektitsiidides.
Nikkel (nikliühendid) Seda metallilist elementi kasutatakse roostevabas terases, magnetites, müntides ja teatavates sulamites. Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC) käsitab nikkelsulfiidiaurusid (st nikliühendeid) teadaolevalt inimesele ohtlike kantserogeenidena. Nikkelkarbonüül on inimestele väga mürgine.
Poloonium-210 Radioaktiivne aine, mis tekib radooni lagunemisel ja mille Rahvusvaheline Vähiuurimiskeskus (IARC) on klassifitseerinud inimesele ohtlikuks kantserogeeniks.
Berüllium Kergmetall, mida kasutatakse kosmose-, lennundus- ja tuumatööstuses. Berülliumi eraldub paljudes tööstuslikes jäätmekäitluse protsessides, sealhulgas olmejäätmete põlemisel, kuigi peamine heiteallikas on söe ja kütuseõli põlemine.
Kroom (VI) Kroomi kasutatakse mitmel kasutusotstarbel, sealhulgas roostevaba terase tootmisel, puidukaitseks, naha parkimisel, värvipigmentides, värvides, tindis ja plastis, samuti korrosioonitõrjeõlides ja vahepinnetes.

Kaadmium Seda keemilist elementi kasutatakse patareide ja värvipigmentide valmistamisel.


Aromaatsed amiinid, sealhulgas 2-naftüülamiin ja 4-aminobifenüül Kasutatakse asovärvide valmistamisel.

1,3-butadieen Kasutatakse sünteetilise kautšuki tootmisel.

Benseen Bensiini oluline koostisosa, mida kasutatakse ka teatavate kautšukiliikide, määrdeainete, värvide, detergentide, ravimite, lõhkeainete ja pestitsiidide valmistamisel.

Vinüülkloriid Tööstuslik kemikaal, mida kasutatakse peamiselt polümeeri polüvinüülkloriid (PVC) valmistamisel. Varem kasutati inhalatsioonianesteetikumina.

Etüleenoksiid Tähtis tööstuslik kemikaal, mis on majapidamiskasutuseks liiga ohtlik, kuid mida kasutatakse tööstuses paljude tarbekaupade, nagu detergentide, paksendajate, lahustite ja plasti valmistamisel. Etüleenoksiid on kergesti süttiv ja mürgine gaas, mis ei jäta jääke esemetele, millega see on kontaktis. See on haiglates ja meditsiiniseadmete tööstuses laialdaselt kasutatav desinfektsioonivahend,  mis asendab temperatuuritundlike vahendite ja seadmete, nt plastist ühekorrasüstalde, auruga steriliseerimist.