StofBeskrivelse
Formaldehyd Dette kemiske stof bruges normalt til balsamering af mennesker, men også til andre formål, som f.eks. desinficeringsmiddel og fremstilling af andre kemikalier.
Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er), som f.eks. benzo[a]pyren Disse kemikalier er produkter af ufuldstændig forbrænding, og de forekommer i udstødningsrøg fra biler og i tobaksrøg.
Arsen Dette stof er ekstremt giftigt for mennesker og andre organismer, hvilket forklarer, hvorfor det benyttes effektivt i herbicider og insekticider.
Nikkel (forbindelser) Dette metalliske grundstof bruges i rustfrit stål, magneter, mønter og visse legeringer. Nikkelsulfidrøg (dvs. nikkelforbindelser) betegnes af IARC som et kræftfremkaldende stof for mennesker, og gassen nikkelkarbonyl er meget giftig for mennesker.
Polonium-210 Et radioaktivt grundstof, der opstår efter henfald af radon, og som betegnes af IARC som et kræftfremkaldende stof for mennesker.

Beryllium Et let metallisk grundstof, der bruges inden for rumfart, luftfart og kerneenergiindustri. Mange industrielle affaldsprocesser, herunder kommunal affaldsforbrænding, frigiver beryllium. Den betydeligste kilde til udledning af beryllium er dog forbrænding af kul og brændselsolie.
Chrom VI Har mange anvendelsesområder, som f.eks. fremstilling af rustfrit stål, træbeskyttelse, læderindfarvning, pigmenter i farvestoffer, maling, blæk og plastik. Endelig bruges det som rustbeskyttelse og til konverteringsoverfladebelægning.
Cadmium Dette kemiske grundstof bruges til fremstilling af batterier og farvepigment til maling.

Aromatiske aminer, som f.eks. 2-naphthylamin og 4-aminobiphenyl Bruges til fremstilling af azofarvestoffer.
1,3-Butadien Bruges til fremstilling af syntetisk gummi.

Benzen En vigtig komponent i benzin, der også bruges til fremstilling af visse typer gummi, smøremidler, farvestoffer, rengøringsmidler, lægemidler, sprængstoffer og pesticider.
Vinylklorid Et industrikemikalie, der hovedsagelig bruges til fremstilling af polymer polyvinylklorid (PVC). Blev tidligere brugt som inhaleringsnarkosemiddel.
Ethylenoxid Et vigtigt industrielt kemisk stof, der er for farligt til almindeligt husholdningsbrug, men som bruges industrielt til fremstilling af mange forbrugerprodukter, som f.eks. rengøringsmidler, gelateringsmidler, opløsningsmidler samt plastikstoffer. En meget brandfarlig og giftig gas, der ikke efterlader reststoffer på de påvirkede emner. Ren ethylenoxid er et desinfektionsmiddel, der anvendes på hospitaler og ved fremstilling af medicinsk udstyr i stedet for damp til sterilisering af varmefølsomt værktøj og udstyr, som f.eks. engangsplastiksprøjter.