Да, в редица държави. Въпреки че във всяка държава от Европейския съюз е въведено законодателство, с което се урежда къде е позволено да се пуши, обхватът на забраната за тютюнопушене (дали обхваща всички затворени работни помещения, обществения транспорт,обществени места на закрито и други обществени места, които не е необходимо да са на закрито) и нивото на изпълнение се различават в значителна степен в отделните държави.

Според проучване, поръчано от Европейския съюз през 2012 г. сред повече от 12 000 души в 27 държави (ЕС-27), повече от 25 % от анкетираните отговарят, че поне в някои случаи са били изложени на вторичен тютюнев дим на работното си място (19 % от пушачите и 17 % от непушачите). Общият процент на най-интензивно изложените от анкетираните (повече от 5 часа на ден) е 3 % (5 % от пушачите и 1 % от непушачите). Общо от хората, посетили ресторант през шестте месеца, предхождащи проучването, 14 % твърдят, че са виждали да се пуши вътре в заведението. Процентите са по-високи при тези, които посещават барове (28 %). На фигура 2 са показани процентите на анкетираните, които през 2009 г. и през 2012 г. са отговорили, че са били изложени на вторичен тютюнев дим в заведения, в които се сервират питиета, и в заведения за хранене, както и на работното място, общо (ЕС-27) и по държави.

Фигура 2: Процентите на анкетирани в Европейския съюз, които през 2009 г. и през 2012 г. са отговорили, че са били изложени на вторичен тютюнев дим в заведения, в които се сервират питиета, и в заведения за хранене, както и на работното място, общо и по държави.

Фигура 2а — Излагане на вторичен тютюнев дим в ЕС-27 през 2009 г. и 2012 г.

Фигура 2б — Излагане на вторичен тютюнев дим в ЕС-27 през 2009 г. и 2012 г.

Фигура 2в — Излагане на вторичен тютюнев дим в ЕС-27 през 2009 г. и 2012 г.

Кодове на държавите

Белгия

BE

Гърция

EL

Литва

LT

Португалия

PT

България

BG

Испания

ES

Люксембург

LU

Румъния

RO

Чешка република

CZ

Франция

FR

Унгария

HU

Словения

SI

Дания

DK

Италия

IT

Малта

MT

Словакия

SK

Германия

DE

Кипър

CY

Нидерландия

NL

Финландия

FI

Естония

EE

Латвия

LV

Австрия

AT

Швеция

SE

Ирландия

IE

Полша

PL

Обединено кралство

UK

Източник: Препечатано от работен документ на Службите на Комисията, Report on the implementation of the Council Recommendation of 30 November 2009 on Smoke-free Environments [Доклад за изпълнението на препоръката на Съвета от 30 ноември 2009 г. за среда без тютюнев дим] (2009/C 296/02).