Både screeningtestet och de ytterligare tester som krävs för att kontrollera onormala testresultat, liksom behandlingen av de sjukliga förändringar som upptäcks vid screening, kan medföra risker och eventuella skador.

Guajaktestet för ockult blod i avföringen och det immunkemiska FIT-testet är smärtfria och säkra. Ett guajaktest eller FIT-test kan dock upptäcka blod i avföringen som inte har något samband med cancer i tarmen eller polyper. Om blod upptäcks i din avföring kommer du att erbjudas ytterligare tester med koloskopi (se ”Uppföljande koloskopi” nedan). De som skickas till vidare testning på grund av onormala resultat vid ett screeningtest upplever ibland oro, men detta håller vanligtvis inte i sig särskilt länge.

Många patienter upplever åtminstone ett visst obehag eller smärta vid flexibel sigmoidoskopi, men mindre än vid koloskopi. Mindre komplikationer (illamående, svimningskänsla eller yrsel, eller buksmärtor) uppstår vid färre än 1 av 150 undersökningar med flexibel sigmoidoskopi. Allvarligare komplikationer, inklusive kraftig blödning eller perforering av tarmväggen, inträffar vid ungefär 1 av 3 000 undersökningar med flexibel sigmoidoskopi. Svår smärta omedelbart efter undersökningen uppträder hos ungefär 1 av 50 patienter.

Liksom vid screening med guajaktest eller FIT-test krävs det vid onormala undersökningsresultat vidare testning med koloskopi (se ”Uppföljande koloskopi” nedan).

Många patienter upplever åtminstone ett visst obehag eller smärta vid koloskopi. Den laxerande förberedelse av tarmen (den förberedelse som krävs före koloskopiundersökningen) upplevs i allmänhet som den värsta delen av proceduren. Vid screening med koloskopi undviks behovet av vidare undersökningar i många fall där polyper och små cancertumörer upptäcks eftersom undersökningen också täcker den övre hälften av tarmen. Allvarligare komplikationer har rapporterats i EU vid ungefär 1–5 av 1 000 undersökningar. Komplikationer är mer sannolika vid koloskopiundersökningar där polyper hittas och tas bort. I extremt sällsynta fall kan koloskopi leda till dödsfall. 

Uppföljande koloskopi är en koloskopiundersökning som utförs för att följa upp ett onormalt resultat på ett guajaktest eller FIT-test, eller för att undersöka den övre hälften av tarmen hos personer med onormala resultat vid screening med flexibel sigmoidoskopi. Undersökningen innebär något högre risk för komplikationer än screening med koloskopi på grund av den högre sannolikheten för att polyper och cancertumörer kan upptäckas och tas bort. Många av de polyper som tas bort under screening skulle inte ha utvecklats till cancer under personens livstid, men det är inte möjligt att förutsäga vilka polyper som kommer att utvecklas till cancer. Allvarligare komplikationer har rapporterats i EU vid ungefär 1 av 200 uppföljande koloskopiundersökningar. Om en polyp eller cancertumör inte kan tas bort vid koloskopiundersökningen innebär detta en ökad risk för komplikationer på grund av det kirurgiska ingrepp som krävs. I extremt sällsynta fall (1 av 10 000 undersökningar) kan koloskopi leda till att patienten avlider, men antalet dödsfall som orsakas av cancer i tarmen som förhindras av screening är mycket högre.