Wyniki badań naukowych wskazują, że przesiewowe badanie kału metodą immunochemiczną zapewnia możliwość wykrycia większej liczby nowotworów i polipów niż badanie na krew utajoną w kale metodą gwajakalową. Wykrycie kolejnych zmian nowotworowych i polipów wiąże się jednak z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych zabiegów kolonoskopii. Państwa różnią się między sobą, jeżeli chodzi o preferowaną metodę badania przesiewowego w kierunku raka jelita grubego, stosownie do obciążenia tego rodzaju rakiem, lokalnych zasobów, jakimi dysponuje państwo, i innych czynników. Zaleca się, aby uczestnik badania przesiewowego poddał się badaniu wykonywanym metodą stosowaną w ramach danego programu.