Глобалният слънчев UV индекс или UV индекс изразява измерването или предвиждането на количеството/интензивността на ултравиолетовото (UV) лъчение на слънцето на определено място в определен ден. В редица държави той се съобщава ежедневно в метеорологичната прогноза, особено през лятото, за да се информира обществеността за интензивността на слънцето и нивата на необходимите мерки за защита от слънцето. Много прогнози за времето по интернет включват и информация за UV индекса.

На фигура 2 са обяснени равнищата на UV индекса и са посочените съответните предложения за необходимите предпазни мерки.

Фигура 2. UV индекс

global-solar-uv-indexuv-index

Източник: Препечатано със съгласието на издателя от Global Solar UV Index: A Practical Guide. A joint recommendation of the World Health Organization, World Meteorological Organization, United Nations Environment Programme, and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Geneva, World Health Organization, 2002 [Глобален слънчев UV индекс: Практическо ръководство. Съвместна препоръка на Световната здравна организация, Световната метеорологична организация, Програмата за околна среда на ООН и Международната комисия за защита от нейонизиращите лъчения. Женева, Световна здравна организация, 2002 г.] (Корица и фиг. 2, стр. 8; www.who.int/uv/publications/en/GlobalUVI.pdf, достъпно от 10 март 2014 г.).