TvarOpis

Formaldehid

Ovaj se kemijski spoj obično upotrebljava za balzamiranje i konzerviranje ljudskih ostataka. Upotrebljava se i za mnoge druge namjene, među ostalim kao dezinfekcijsko sredstvo i u proizvodnji drugih kemijskih spojeva.

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAU), kao što je benzo[a]piren

Ovi kemijski spojevi proizvodi su nepotpunog izgaranja i utvrđeni su u ispušnim plinovima automobila i duhanskom dimu.

Arsen

Ovaj je element iznimno otrovan za ljude i ostale organizme i zato se uspješno upotrebljava u herbicidima i insekticidima.

Nikal (njegovi spojevi)

Ovaj metalni element upotrebljava se u nehrđajućem čeliku, magnetima, kovanicama i nekim legurama. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) smatra pare niklova sulfida (tj. niklove spojeve) poznatim tvarima kancerogenima za ljude, a plin niklov karbonil vrlo je otrovan za ljude.

Polonij‑210

Radioaktivni element koji nastaje raspadom radona. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) klasificirala ga je kao kancerogenog za ljude.

Berilij

Vrlo lagani metalni element koji se upotrebljava u zrakoplovnoj, atomskoj i industriji svemirskih letova. Iako je glavni izvor emisije berilija izgaranje ugljena i loživog ulja, ispušta se i u mnogim industrijskim postupcima s otpadom, uključujući i spaljivanje miješanog komunalnog otpada.

Krom (VI)

Koristi se za mnoge namjene, uključujući i proizvodnju nehrđajućeg čelika, zaštitu drveta, štavljenje kože, pigmente koloranata, za boje, tinte i plastiku te za protukorozivne i konverzijske prevlake.

Kadmij

Ovaj se kemijski element upotrebljava u proizvodnji baterija i pigmenata za boje.

Aromatski amini, uključujući 2‑naftilamin i 4‑aminobifenil

Upotrebljavaju se u proizvodnji azoboja.

1,3‑butadien

Upotrebljava se u proizvodnji umjetne gume.

Benzen

Važan sastojak benzina koji se upotrebljava u proizvodnji nekih vrsta guma, maziva, koloranata, deterdženata, lijekova, eksploziva i pesticida.

Vinilklorid

Industrijski kemijski spoj koji se uglavnom upotrebljava u proizvodnji polimera polivinil‑klorida (PVC). Ranije se upotrebljavao kao inhalacijski anestetik.

Etilen oksid

Ključni industrijski kemijski spoj koji se, iako je preopasan za izravnu upotrebu u kućanstvu, upotrebljava u industriji za proizvodnju mnogih proizvoda široke potrošnje, kao što su deterdženti, zgušnjivači, otapala i plastika. Čisti etilen oksid, lako zapaljiv i otrovan plin koji na materijalima s kojima dođe u dodir ne ostavlja nikakve tragove, dezinfekcijsko je sredstvo koje se naširoko upotrebljava u bolnicama i industriji medicinske opreme gdje zamjenjuje paru u sterilizaciji alata i opreme osjetljivih na vrućinu, kao što su jednokratne plastične štrcaljke.