Da. Konzumiranje duhana vodeći je uzrok raka, a može se izbjeći. Ne postoji siguran način konzumiranja duhana, a pušenje je najopasniji način konzumiranja duhana jer najveći rizik od pojave raka nastaje zbog izgaranja duhana ili duhanskog dima, jer gorenjem nastaju najotrovnije tvari uključujući i kancerogene. Duhan uzrokuje različite vrste raka, posebno kada se puši. Duhanski dim uzrokuje rak i kod nepušača koji udišu duhanski dim pušača, kao i kod djece čiji su roditelji pušači.

U usporedbi s nepušačima, rizik od pojave raka pluća kod žena i muškaraca pušača veći je 20 do 25 puta. Taj se rizik povećava s trajanjem razdoblja pušenja, dnevnom količinom popušenih cigareta, a veći je što je pušač ranije počeo pušiti. Procjenjuje se da se pušenjem u Europi uzrokuje 82 % slučajeva rak pluća. Postotak različitih vrsta raka koji bi se mogli spriječiti izbjegavanjem pušenja prikazan je u zagradama na slici 2.

Slika 2.: Vrste raka koje uzrokuje pušenje duhana i, gdje je drugačije naznačeno, drugi načini konzumiranja duhana ili udisanje dima pasivnim pušenjem. Brojevima u zagradama izražava se postotak slučajeva raka uzrokovan pušenjem duhana, što je izračunato na temelju prevalencije (učestalosti) pušenja u europskim zemljama.

Izvor: © iStockphoto.com (vrijednosti u zagradama dobivene su iz studije koju su u Europi proveli Agudo i suradnici i koja je objavljena 2012.).

Pušenje duhana dokazani je uzrok svih oblika raka navedenih na slici 2. Osim toga, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) donijela je na temelju dosljednih dokaza iz studija provedenih na ljudima zaključak da postoje ograničeni dokazi da se pušenjem duhana povećava rizik od raka grudi (za 10 – 30 %). Osim toga postoje i ograničeni dokazi da se pasivnim pušenjem povećava rizik od raka grkljana i ždrijela. U tom kontekstu „ograničeni dokazi” znači da se pušenjem duhana može uzrokovati rak grudi i da udisanjem dima pasivnim pušenjem može uzrokovati rak grkljana i ždrijela.