Säteily on aaltomaista tai hiukkasten tuottamaa energiaa. Säteily voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: ionisoiva tai ionisoimaton säteily. Säteilyä kutsutaan ionisoivaksi, jos se on niin suurienergiaista, että se voi hajottaa kemialliset sidokset ja luoda siten ioneja. Se voi aiheuttaa mutaatioita vaurioittamalla solun DNA:ta, ja jos mutaatiot leviävät uusien solujen välityksellä, se voi aiheuttaa jopa syöpää tai muita terveyshaittoja. Ionisoiva säteily voi olla hiukkassäteilyä, jolloin se lähettää esimerkiksi alfahiukkasia tai neutroneja, tai se voi olla esimerkiksi gamma- tai röntgensäteilyä.

Kaikki altistuvat ionisoivalle säteilylle useista eri lähteistä, jotka voivat olla luonnon lähteitä (kosminen säteily tai maanpäällinen säteily) tai ihmisen luomia säteilylähteitä (kuten sairaanhoidossa käytetyt laitteet, ydinvoima ja monen vuoden takaisten ydinkokeiden aiheuttamat laskeumat). Ionisoivaa säteilyä hyödynnetään sairauksien toteamisessa ja hoitamisessa. Kunkin ihmisen henkilökohtainen altistuminen ionisoivalle säteilylle riippuu useista eri tekijöistä. Niitä ovat esimerkiksi asuinpaikka, mahdollinen sädehoito sairauden yhteydessä sekä työhön mahdollisesti liittyvä altistuminen säteilylle. Jäljempänä kuvaillaan tyypillisiä tapauksia, joissa altistuu säteilylle.

Optinen säteily kattaa valon, infrapunasäteilyn sekä ultraviolettisäteilyn (UV-säteily). UV-säteily voi vaurioittaa eläviä soluja ja aiheuttaa ihosyöpää.

Ionisoimaton säteily ei ole riittävän energiapitoista vahingoittaakseen DNA:ta samalla tavalla kuin ionisoiva säteily, mutta se siirtää energiaa kudoksissa tai materiaaleissa esimerkiksi tuottamalla lämpöä. Tähän perustuu esimerkiksi mikroaaltouunin toiminta. Ionisoimaton säteily koostuu sähkö- ja magneettikentistä, esimerkiksi mikro- ja radioaalloista, sekä sähkölaitteiden ja voimajohtojen tuottamista pientaajuisista kentistä.

Kuva 1: Sähkömagneettinen spektri.

Electromagnetic Spectrum

Lähde: Euroopan komissio, tutkimuksen pääosasto, Euroopan yhteisöt (2005): ”Health and Electromagnetic Fields: EU-funded research into the impact of electromagnetic fields and mobile telephones on health.” © Euroopan yhteisöt, 2005