Ο καπνός προορίζεται για κάπνισμα, μύζηση, μάσηση ή εισπνοή. Το κάπνισμα τσιγάρου αποτελεί τον κύριο τρόπο χρήσης καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση· σήμερα καπνίζει ποσοστό σχεδόν 28% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 18 ετών και ποσοστό κάτω του 1% χρησιμοποιεί μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, με εξαίρεση τη Σουηδία. Ο καπνός πωλείται επίσης υπό μορφή πούρων, καπνού για στρίψιμο ή για πίπες, καπνού για ναργιλέ, καπνού μάσησης και καπνού για μύζηση ή εισπνοή («snuff», υγρό ή ξηρό).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα καπνού παρέχονται στον πίνακα 1.