12 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Παθητικό κάπνισμα

icon-tobacco Απαγορεύστε το κάπνισμα στο χώρο σας. Υποστηρίξτε την πολιτική απαγόρευσης του καπνίσματος στην εργασία σας.

Η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα στον χώρο εργασίας και στο σπίτι συνδέεται με ασθένειες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Επισκόπηση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία από τη χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα παρουσιάζεται στο σχήμα 1.

Η οικία μπορεί να αποτελεί τόπο συχνής έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα. Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν διαφορές ως προς τις ισχύουσες απαγορεύσεις του οικιακού καπνίσματος, με το ποσοστό των απαλλαγμένων από καπνό οικιών να κυμαίνεται από 31% έως 90% και άνω, ανάλογα με τη χώρα. Η αύξηση της προστασίας από το παθητικό κάπνισμα είναι επιθυμητή και εφικτή μέσω της απαγόρευσης του καπνίσματος, τόσο για καπνιστές όσο και για μη καπνιστές, εντός της οικίας και του αυτοκινήτου.

Σε ευρωπαϊκές χώρες όπου το κάπνισμα στον χώρο εργασίας εξακολουθεί να επιτρέπεται, η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών απαλλαγής από τον καπνό, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 της σύμβασης πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ), αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι πολίτες προστατεύονται ισότιμα και πλήρως από το παθητικό κάπνισμα. Στη σύσταση που εξέδωσε το Συμβούλιο της 30ής Νοεμβρίου 2009 για περιβάλλον χωρίς καπνό, που βασίζεται στο άρθρο 8 της ΣΠΕΚ της ΠΟΥ, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ένα περιβάλλον χωρίς καπνό στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και τους χώρους εργασίας και στις δημόσιες μεταφορές. Το εύρος και ο βαθμός επιβολής των σχετικών απαγορεύσεων ποικίλλουν μεταξύ των χωρών.

Σχήμα 1: Οι συνέπειες για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση καπνού και το παθητικό κάπνισμα.

consequences-tobacco-second-hand-smoke

Πηγή: Βασίζεται στην έκθεση «The Health Consequences of Smoking – 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General». Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2014, με την άδεια του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας των ΗΠΑ.