2 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Ρύποι

icon-tobacco προστατευθείτε από καρκινογόνες ουσίες στον τόπο εργασίας ακολουθώντας τις οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής.

Στο περιβάλλον, ή και στον χώρο εργασίας, υπάρχουν πολλές τεχνητές ή φυσικές ουσίες, ορισμένες από τις οποίες μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο. Πολλές από αυτές είναι χημικές ουσίες.

Η μείωση της έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες εξαρτάται από τα διάφορα μέτρα και τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις για να προστατεύσουν τους πολίτες από τις επιβλαβείς ουσίες, καθώς και από τις ενέργειες και την ικανότητα των ατόμων να ακολουθούν τις σχετικές συμβουλές. Για τον έλεγχο των καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας, στο περιβάλλον ή στο σπίτι απαιτούνται και τα δύο είδη δράσης. Οι κυβερνήσεις πρέπει να χαράξουν πολιτικές και να θέσουν σε ισχύ κανονισμούς (π.χ. σχετικά με τα όρια προστασίας, τις ζώνες ασφαλείας, την απαγόρευση χημικών ουσιών) και να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανονισμούς· οι κατασκευαστές και οι βιομηχανίες πρέπει να προσαρμόσουν τις διαδικασίες τους ώστε να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς· και οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους τους (π.χ. μέσω της παροχής προστατευτικού εξοπλισμού). Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή οδηγία 2004/37/ΕΚ, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία, ορίζει ότι ο εργοδότης αξιολογεί και διαχειρίζεται τακτικά τον κίνδυνο έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες με σκοπό την πρόληψη της έκθεσης των εργαζομένων· παρέχει στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεώς τους, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκτιθεμένων εργαζομένων, τα μέτρα πρόληψης, κ.ά.· και ενημερώνει τους εργαζομένους σε περίπτωση ασυνήθους έκθεσης.

Οι πολίτες επίσης μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός υγιέστερου περιβάλλοντος και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας λιγότερο το αυτοκίνητό τους. Η σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες υγείας και ασφαλείας στον χώρο εργασίας είναι καίριας σημασίας για την πρόληψη του καρκίνου.

Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι τα εξής: (i) οι «επαγγελματικοί» καρκίνοι μπορούν να προληφθούν, γεγονός που αναδεικνύει ότι η προστασία των εργαζομένων είναι σημαντική και πρέπει να υποστηρίζεται και να διεκδικείται από το εργατικό δυναμικό· (ii) ήδη εφαρμόζονται πολλοί κανονισμοί που έχουν μειώσει την έκθεση σε πολλούς από τους καρκινογόνους παράγοντες, όμως υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.