Ναι. Η χρήση καπνού αποτελεί το βασικό αίτιο εμφάνισης καρκίνου – και μπορεί να αποφευχθεί. Δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος χρήσης καπνού, και το κάπνισμα αποτελεί τον πλέον επικίνδυνο τρόπο χρήσης του, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου προέρχεται από την καύση του καπνού ή από τον εκλυόμενο κατά την καύση καπνό, αφού οι περισσότερες τοξικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των καρκινογόνων ουσιών, εκλύονται κατά τη φάση της καύσης. Ο καπνός προκαλεί διάφορα είδη καρκίνου, ιδίως όταν καπνίζεται. Το κάπνισμα προκαλεί επίσης καρκίνο σε μη καπνιστές που εισπνέουν τον καπνό των καπνιστών και σε παιδιά των οποίων οι γονείς καπνίζουν.

Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των πνευμόνων είναι 20-25 φορές υψηλότερος σε άντρες και γυναίκες που καπνίζουν σε σύγκριση με εκείνους που δεν καπνίζουν. Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των ετών καπνίσματος, ο ημερήσιος αριθμός καταναλωθέντων τσιγάρων ή όσο μικρότερη ήταν η ηλικία κατά την οποία ξεκίνησαν το κάπνισμα. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο κάπνισμα οφείλεται το 82% των περιπτώσεων καρκίνου των πνευμόνων. Το ποσοστό των διαφόρων μορφών καρκίνου που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την αποχή από το κάπνισμα παρουσιάζεται εντός παρενθέσεων στο σχήμα 2.

Σχήμα 2: Μορφές καρκίνου που προκαλούνται εξαιτίας του καπνίσματος και, κατά περίπτωση, εξαιτίας άλλων μορφών χρήσης του καπνού ή εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος. Οι αριθμοί εντός παρενθέσεως παρουσιάζουν το ποσοστό μορφών καρκίνου που προκαλείται από το κάπνισμα και υπολογίζονται με βάση τα επίπεδα του καπνίσματος στις ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: © iStockphoto.com (Οι τιμές εντός των παρενθέσεων ελήφθησαν από μελέτη που διενεργήθηκε στην Ευρώπη από τον δρα Agudo και συνεργάτες, και δημοσιεύτηκε το 2012).

Το κάπνισμα αποτελεί διαπιστωμένο αίτιο όλων των μορφών καρκίνου που παρουσιάζονται στο σχήμα 2. Επιπλέον, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού (κατά 10–30%), βάσει συγκροτημένων στοιχείων από μελέτες σε ανθρώπους. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του λάρυγγα και του φάρυγγα. Εν προκειμένω, με τον όρο «περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία» νοείται ότι το κάπνισμα ενδέχεται να προκαλέσει καρκίνο του μαστού και ότι το παθητικό κάπνισμα ενδέχεται να προκαλέσει καρκίνο του λάρυγγα και του φάρυγγα.