Προς το παρόν δεν διαθέτουμε στοιχεία για τον βαθμό ασφάλειας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν περιλαμβάνει καύση και εισπνοή καπνού όπως συμβαίνει με το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων· ως εκ τούτου, το άτμισμα αναμένεται ότι θα συνοδεύεται από χαμηλότερο κίνδυνο ασθενειών και θανάτου, σε σχέση με το κάπνισμα. Η καθιέρωση κατάλληλων κανονισμών θα ελαχιστοποιήσει όποιον δυνητικό κίνδυνο συνεπάγεται η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τον τεράστιο αντίκτυπο των ασθενειών και θανάτων που προκαλεί το κάπνισμα, εάν οι περισσότεροι καπνιστές μεταστραφούν στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και εάν αντιμετωπιστούν δεόντως τα σχετικά ζητήματα που εγείρουν ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.

Τα ζητήματα αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: οι γεύσεις μπορεί να καθιστούν τα εν λόγω τσιγάρα ελκυστικά για τα παιδιά και να προωθούν τη χρήση τους από νεαρούς μη καπνιστές· η σήμανσή τους ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο· η εμπορία και διαφήμισή τους ενδέχεται να μην είναι οι δέουσες· ενδέχεται να συμβάλουν στην αποδυνάμωση των προσπαθειών ελέγχου του καπνού, καθώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μέρη όπου απαγορεύεται το κάπνισμα· ενδέχεται να προωθήσουν στους κύκλους των καπνιστών τη χρήση αντί για τη διακοπή του καπνίσματος· και, εντέλει, ενδέχεται να εδραιώσουν εκ νέου τη χρήση καπνού σε χώρες όπου σημείωσαν πρόοδο και επιτυχία οι προσπάθειες ελέγχου του καπνού.

Χρειάζονται περισσότερες έρευνες για την εξέταση αυτών των ζητημάτων.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.