Σχετικά με τον κώδικα

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του καρκίνου είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου. Η τρέχουσα τέταρτη έκδοση περιλαμβάνει δώδεκα συστάσεις που μπορούν να ακολουθήσουν τα περισσότερα άτομα χωρίς ειδικές γνώσεις ή συμβουλές. Όσο περισσότερες συστάσεις ακολουθηθούν τόσο περισσότερο θα μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου. Έχει εκτιμηθεί ότι σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των θανάτων λόγω καρκίνου στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποφευχθεί αν ακολουθούνταν οι συστάσεις.

Η τέταρτη έκδοση του κώδικα έχει δημοσιευτεί στον παρόντα δικτυακό τόπο, μαζί με ερωτήσεις και απαντήσεις που παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για καθεμία από τις συστάσεις και συναφείς πτυχές της πρόληψης του καρκίνου. Αυτές εξηγούν τον κίνδυνο καρκίνου στον οποίο αναφέρεται από καθεμία από τις συστάσεις και παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι πολίτες να προστατεύουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

Η πρώτη έκδοση του κώδικα δημοσιεύτηκε το 1987. Η τέταρτη έκδοση εκπονήθηκε το 2012-2013 από ειδικούς για τον καρκίνο, επιστήμονες και άλλους εμπειρογνώμονες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο προγράμματος που συντονίζεται από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, με χρηματοδοτική υποστήριξη από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία. Κατά τη διατύπωση των συστάσεων οι εμπειρογνώμονες έλαβαν υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Όλοι οι εμπειρογνώμονες που συνέβαλαν στην τέταρτη έκδοση κλήθηκαν να εργαστούν κατά τρόπο ανεξάρτητο και να καθοδηγηθούν μόνο από τις δικές τους έγκυρες απόψεις και όχι από τις απόψεις οποιουδήποτε οργανισμού ή οργάνου. Οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν επίσης να δηλώσουν κάθε συμφέρον που όντως έχουν ή θεωρούν ότι έχουν σχετικά με το θέμα.

Οι εμπειρογνώμονες συνέβαλαν για χρονικό διάστημα δύο ετών σε μια διεπιστημονική συνεργατική προσπάθεια στο πλαίσιο της οποίας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν και εξετάστηκαν από ομάδες εργασίας. Η επιστημονική και η τεχνική υποστήριξη για τις ομάδες εργασίας στον εντοπισμό και στην ανάλυση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων παρασχέθηκαν από μια ομάδα επιδημιολόγων με πείρα στη συστηματική εξέταση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Το σκεπτικό για τις συστάσεις του κώδικα και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξηγείται στα επιστημονικά άρθρα που εκπόνησαν οι ομάδες εργασίας.

Η διατύπωση των συστάσεων συμφωνήθηκε από τις ομάδες εργασίας σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες σε θέματα συμπεριφορικής έρευνας και επικοινωνίας και τους δύο κύριους ερευνητές του προγράμματος, αφού ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι ο πληθυσμός-στόχος είναι το ευρύ κοινό. Η συνολική ανεξάρτητη επιστημονική εποπτεία και η τελική έγκριση των συστάσεων εξασφαλίστηκαν από μια επιστημονική επιτροπή που απαρτίζεται από πεπειραμένους ερευνητές και διακεκριμένους ειδικούς στην πρόληψη του καρκίνου στην Ευρώπη. Η επιστημονική γραμματεία του προγράμματος στο Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο εξασφαλίστηκε από κοινού από τους δύο κύριους ερευνητές.

The September issue of the European Journal of Cancer features an interview of European Code Against Cancer IARC project leaders Drs Lawrence von Karsa and Joachim Schüz. Watch video

Organising Committees