Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του καρκίνου περιγράφει τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για να μειωθεί ο κίνδυνος να αναπτύξετε καρκίνο. Όσο περισσότερες συστάσεις μπορείτε να ακολουθήσετε τόσο χαμηλότερο κίνδυνο διατρέχετε να αναπτύξετε καρκίνο.

Ωστόσο, δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες για να μειώσουν τον εν λόγω κίνδυνο. Οι τρόποι ζωής επηρεάζονται επίσης από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις οποίες έχουν γεννηθεί και ζουν τα άτομα. Οι συνθήκες αυτές εξαρτώνται εν μέρει από πολιτικούς, πολιτισμικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που δεν είναι άμεσα ελεγχόμενοι.

Η πρόληψη του καρκίνου είναι περισσότερο επιτυχής όταν οι κρατικές πολιτικές και δράσεις διευκολύνουν τις υγιεινές επιλογές και προστατεύουν τους πολίτες από καρκινογόνους παράγοντες.

Για παράδειγμα, χρειάζονται περισσότερες πολιτικές για να καταστούν η αγορά καπνού και το κάπνισμα δυσκολότερα και η σωματική άσκηση και η υγιεινή διατροφή ευκολότερες. Η περαιτέρω μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης απαιτεί την επιβολή ή την ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας.

Μαζί, τα άτομα, οι σύμβουλοι υγείας και οι οργανώσεις και οι κοινότητες στον τομέα του καρκίνου θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τις πολιτικές και τις δράσεις που διευκολύνουν τις υγιεινές επιλογές και δημιουργούν περιβάλλοντα που βοηθούν τους πολίτες να αποφύγουν τον καρκίνο και να ζήσουν με υγεία και μακροζωία.