Αυτό που θεωρείται «ασφαλής δόση» είναι μια σύνθετη έννοια που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, πέραν των επιστημονικών στοιχείων (τοξικότητα), όπως οικονομικούς παράγοντες (κόστος εξάλειψης ή μείωσης της έκθεσης), παράγοντες δημόσιας υγείας (συνολική επιβάρυνση μιας κοινότητας από την ασθένεια), και κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες (ό,τι θεωρείται αποδεκτό από το ευρύ κοινό και τους πολιτικούς).

Γενικά, δεν υφίσταται «ασφαλής δόση» όσον αφορά τις καρκινογόνες ουσίες, ενώ συνιστάται η υιοθέτηση πολιτικών που βασίζονται εξ ολοκλήρου στην αποφυγή, για παράδειγμα, ορισμένων καρκινογόνων ουσιών που σχετίζονται με την εργασία, όπως ο αμίαντος· ωστόσο, στην περίπτωση πολλών περιβαλλοντικών χημικών ουσιών, όπως είναι ορισμένοι ατμοσφαιρικοί ρύποι, αυτό δεν είναι εφικτό. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει όλες τις χρήσεις αμιάντου ως μέσο εξάλειψης της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες. Ωστόσο, ορισμένα είδη έκθεσης είναι τόσο χαμηλά που πλέον θεωρούνται αποδεκτά από την κοινωνία: παραδείγματος χάριν, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει δύο οριακές τιμές για το αιωρούμενο σωματίδιο ΑΣ10, που αποτελεί συστατικό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: τη μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10 και τη μέση ημερήσια τιμή ΑΣ10 (οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα).